For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Harstad kommune v/ kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, vedtatt følgende forskrift:

 1. Begrensninger i antall kirkegjengere ved kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger skal antall kirkegjengere begrenses til maksimalt 20 personer.

I mindre kirker skal antallet begrenses ytterligere, dersom forebyggende tiltak slik nevnt i pkt. 2 ikke kan overholdes under seremonien.

For øvrig vises det til Helsedirektoratets anbefalinger vedr. hvilke seremonier som bør/ kan finne sted i perioden med pandemiutbrudd.

 1. Forebyggende tiltak for smittespredning
 • De til enhver tid gjeldende sentrale smitteforebyggende tiltak skal overholdes, og veiledning skal gis forut for seremoniene.
 • Unngå håndhilsning, klemmer og annen kroppskontakt.
 • De som har symptomer på luftveissykdom, har vært i soner med utstrakt smitte eller vært i direkte kontakt med andre med slike symptomer bes om å unngå å møte opp til seremonier. Husk sentrale og lokale karanteneregler.
 • Det skal ikke utdeles salmebøker. Ved behov benyttes hefter, som kastes etter en gangs bruk.
 • Det er ikke adgang til å bruke kirkens stolputer eller lignende.
 • Deltakere skal sitte spredt i lokalet, med minimum to meter avstand fra hverandre. Dette gjelder ikke medlemmer i samme husstand. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å fjerne sitteplasser skal tilgjengelige sitteplasser være lett synliggjort for deltakerne.
 • Alle lokalenes toaletter skal være åpne for å sikre tilstrekkelig håndhygiene.
 • Ved inn- og utgang fra kirken skal det tilrettelegges for å kunne holde tilstrekkelig avstand, med unntak av kistebæring. Når kistebæringen er gjennomført, skal deltakerne igjen holde anbefalt avstand fra hverandre.
 • For utendørs seremonier skal deltakerne holde 1 – 2 meters avstand fra hverandre. Dette gjelder ikke for medlemmer av samme husstand.
 1. Sanksjoner og straff

Kommunen kan iht. smittevernloven § 4- 1, 1. og 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsen i denne forskriften er straffbart, jf. smittevernloven § 8-1.

 1. Økonomisk ansvar

Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 1. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften gjelder fra mandag 30.03.2020 og inntil videre.