Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge

Harstad kommune har høyt fokus på tjenesteutvikling og forebyggende arbeid for barn og unge. Vi er nå i gang med en satsing hvor vi skal gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg til å bedre samarbeidet på tvers av tjenestene.

Målgruppen er 0-25 år. 

Gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) skal vi utvikle en samarbeidsmodell som har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats ovenfor barn, unge og familier det er knyttet en bekymring eller undring til. Prosjektet har en varighet på 2 år, fra 26.11 2021 -31.12.23. Målet er å implementere en endelig modell mot slutten av 2023. Kommunen har mulighet til, og vil søke Bufdir om midler for ytterligere 1 år, for implementering.

Tilskuddsordningens formålet og oppdraget til kommunen er:

 • Formål: Fange opp og gi riktig hjelp til riktig tid til utsatte barn og unge på tvers av tjenester og nivåer
 • Målgruppe: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner
 • Oppdrag: Utvikle og implementere en helhetlig tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn og unge
 • Modellen skal publiseres på kommunens nettsider

Samhandlingsmodellen

En viktig del av prosjektarbeidet er å utvikle og implementere en samhandlingsmodell for hvordan vi i Harstad kommune jobber med barn og unge. Modellen skal være på tre nivå, kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Modellen skal synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, så lenge de er i behov av det, fra graviditet og frem til 25 år.

Modellen må vise hvordan kommunen jobber på tre ulike nivå;

samhandlingsmodell.jpg

► På kommunenivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge i Harstad på øverste nivå for administrativ og politisk ledelse. Modellen skal vise strategiske planer og overordnede føringer, verktøy og samhandling som er forankret på øverste ledernivå og gjelder for hele kommunens arbeid.

► Etatsnivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge på ledernivå i tjenester og etater. Modellen skal synliggjøre planer og føringer, verktøy og samarbeidsstrukturer som gjelder for tjenester og virksomheter. Tjenestenes arbeid med medvirkning og evaluering av eget tilbud skal også synliggjøres.
► Individnivå: Hvordan den enkelte ansatte arbeider i møte med barn og deres familier. Modellen skal vise verktøy og rutiner som gjelder den enkelte ansatte i møte med barn, ungdom og familier. Modellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Brukermedvirkning skal vektlegges i hele modellutviklingen og i implementering av modellen.

Når modellen er klar til bruk skal den publiseres på Harstad kommunes hjemmesider.

For mer informasjon, anbefales: Tilskudd til systematisk identifikasjon - tidliginnsats.forebygging.no

BTI- modellen

Modellen skal også inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen.

BTI står for bedre tverrfaglig innsats.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå

BTI-modellen skal utvikles og implementere som et verktøy i alle tjenester som retter seg mot barn, unge og deres foresatte i kommunen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Her kan du lese mer om BTI:

Hva er BTI? - tidliginnsats.forebygging.no

Bedre Tverrfaglig Innsats - tidliginnsats.forebygging.no

Ta en titt på denne om BTI handlingsveileder  fra BTI Agder

Organisering

 

Styringsgruppe

NAVN

ROLLE

Torill Skår

Prosjekteier

Kommunalsjef helse, velferd og omsorg

Marianne Johansen

Prosjektansvarlig

Enhetsleder barneverntjenesten

Ann-Kristin Frantzen

Prosjektleder

Ann Lisbeth Vinje

Barnehagesjef

Chris Tandy

Skolesjef

Halvard Bakklund

Enhetsleder Kulturenheten

Kari Eltvik Hanssen

Enhetsleder NAV

Maria Bøgeberg

Enhetsleder Integreringsenheten

Randi Kristensen

Enhetsleder Bo- og oppfølging

Elin Storsletten 

Folkehelsekoordinator

Jesper Stattin

Leder Ungdomsrådet

Arbeidsgruppe

Navn Rolle
Kristin Vik Hagerupsen Kommuneoverlege
Synnøve Tjølsen Barnehagefaglig rådgiver
Ellen Vik Enhetsleder Sørhusan barnehager
Kjersti Frostad Rektor Harstad skole
Bjørg Seime Johnsen Skolefaglig rådgiver
Maritha Iversen Tannpleier
Ida Grindahl Kommunepsykolog
Marius Bergan  Politi
Maria Bøgeberg Enhetsleder integreringsenheten
Lisbeth Karlsen Helsesykepleier
Silje C. Jensen Helsesykepleier
Silje Espejord Jordmor
Iselin R. Olsen NAV
Mette Hauge NAV
Christian Ivar Nyland Tiltakskoordinator program for folkehelse
Tommy Vandalsvik Kulturenheten
Liv Jorunn Karlsen Enhetsleder PPT
Mariann F.  Karlsen Koordinator Forebyggende Forum. Barnevern
Monica Lindstrøm Personal- og organisasjonsenheten Harstad kommune
 Britt Jacobsen Rus- og psykiatritjenesten
 Nina Valvåg Pedersen Fysio- og ergoterapi
  Deltaker fra Ungdomsrådet ved behov

Arbeidsgruppen vil bli delt i mindre grupper som skal jobbe med ulike oppgaver i prosjektet. Det vil gjøres endringer i arbeidsgruppen ut fra behov og hvor vi er i prosjektet.

Siste nytt

For at du som barn/ungdom eller foresatt i Harstad, og for deg som arbeider med barn og unge i Harstad, skal kunne vite hvor vi er i prosjektarbeidet har vi laget en tidslinje med framdrift for prosjektet. Denne oppdateres jevnlig:

Juni - August 22

 • Delrapportering til Bufdir godkjennes ikke da vi grunnet svært kort tidsfrist ikke har rukket å gjennomføre krav til kartleggingen. Vi får ny frist for levering den 01.08.22. Denne rapporteringen godkjennes av Bufdir. Vi kan dermed gå videre i prosjektet. 

I kartleggingen fremkom det at det kan være nyttig å gjennomføre en grundigere kartlegging av ansattes kompetanse. Dette for å bedre kunne si noe om hvordan vi i dag jobber med utsatte barn og unge, hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på. Resultat fra ytterligere kartlegging vil være nyttig for videre planlegging av kompetanseheving av ansatte. Styringsgruppen vil i september ta en avgjørelse på hvordan vi skal gjennomføre denne kartleggingen.

 • 14. juni var det dagsamling med Forebyggende Forum  og styringsgruppen hvor tema var prosjektet. 
 • Endelig styringsgruppe etablert og hele gruppen har sitt første møte i august
 • Arbeidsgruppe etablert i august

Mai 2022

 • Prosjektleder ansatt i 100% stilling 1.mai og presentert i Forebyggende Forum.
 • Styringsgruppe delvis etablert og har sitt første møte. 
 • Oppstart av bistand fra KoRusNord. Deres rolle i prosjektet er å bistå kommunen i prosessveiledning, opplæring, arbeidsseminar og nettverkssamlinger. Mer om KoRusNord kan leses her: KorusNord
 • Kartlegging av eksisterende tjenester til barn og unge. Vi skal finne ut av hvilke tilbud vi har i dag til barn og unge, ansattes kompetanse og hvilke samhandlingsarenaer som finnes. Kommunen har seks måneder på denne kartleggingen fra tidspunkt tilskuddsmidler tildeles og frem til frist for levering av denne delrapporteringen til Bufdir, 26.05.22. Prosjektleder har 26 dager på å gjennomføre kartleggingen.

November 2021

Harstad kommune ble tildelt prosjektmidler fra Bufdir på 950 000 kr til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Midlene skal brukes i en periode på 2 år, og skal gå til frikjøp av personell og innkjøp av relevant materiell. Midlene kan ikke brukes til allerede eksisterende tilbud eller lovpålagte oppgaver. 

Kontaktinformasjon prosjektleder:

Har du innspill eller spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder: 

Ann-Kristin Frantzen
E-post: ann-kristin.frantzen@harstad.kommune.no
Telefon: 948 37 928