Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge

Harstad kommune har høyt fokus på tjenesteutvikling og forebyggende arbeid for barn og unge. Vi er nå i gang med en satsing hvor vi skal gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg til å bedre samarbeidet på tvers av tjenestene.

Målgruppen er 0-25 år. 

Gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) skal vi utvikle en samarbeidsmodell som har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats ovenfor barn, unge og familier det er knyttet en bekymring eller undring til. Prosjektet har en varighet på 2 år, fra 26.11 2021 -31.12.23. Målet er å implementere en endelig modell mot slutten av 2023. Kommunen har mulighet til, og vil søke Bufdir om midler for ytterligere 1 år, for implementering.

Tilskuddsordningens formål og oppdraget til kommunen er:

 • Formål: Fange opp og gi riktig hjelp til riktig tid til utsatte barn og unge på tvers av tjenester og nivåer
 • Målgruppe: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner
 • Oppdrag: Utvikle og implementere en helhetlig tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging 
 • Modellen skal publiseres på kommunens nettsider

Samhandlingsmodellen

En viktig del av prosjektarbeidet er å utvikle og implementere en samhandlingsmodell for hvordan vi i Harstad kommune jobber med barn og unge. Modellen skal være på tre nivå, kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Modellen skal synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, så lenge de er i behov av det, fra graviditet og frem til 25 år.

Modellen må vise hvordan kommunen jobber på tre ulike nivå;

samhandlingsmodell.jpg

► På kommunenivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge i Harstad på øverste nivå for administrativ og politisk ledelse. Modellen skal vise strategiske planer og overordnede føringer, verktøy og samhandling som er forankret på øverste ledernivå og gjelder for hele kommunens arbeid.

► Etatsnivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge på ledernivå i tjenester og etater. Modellen skal synliggjøre planer og føringer, verktøy og samarbeidsstrukturer som gjelder for tjenester og virksomheter. Tjenestenes arbeid med medvirkning og evaluering av eget tilbud skal også synliggjøres.
► Individnivå: Hvordan den enkelte ansatte arbeider i møte med barn og deres familier. Modellen skal vise verktøy og rutiner som gjelder den enkelte ansatte i møte med barn, ungdom og familier. Modellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Brukermedvirkning skal vektlegges i hele modellutviklingen og i implementering av modellen.

Når modellen er klar til bruk skal den publiseres på Harstad kommunes hjemmesider.

For mer informasjon, anbefales: Tilskudd til systematisk identifikasjon - tidliginnsats.forebygging.no

BTI- modellen

Modellen skal også inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Som en del av dette arbeidet, skal Harstad kommune innføre BTI – modellen.

BTI står for bedre tverrfaglig innsats.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå

BTI-modellen skal utvikles og implementere som et verktøy i alle tjenester som retter seg mot barn, unge og deres foresatte i kommunen. Modellen skal tilpasses lokale forhold i Harstad kommune, og også kunne rette seg mot publikum og samarbeidspartnere.

Her kan du lese mer om BTI:

Hva er BTI? - tidliginnsats.forebygging.no

Bedre Tverrfaglig Innsats - tidliginnsats.forebygging.no

Ta en titt på denne om BTI handlingsveileder  utarbeidet av BTI Agder

Organisering

 

Styringsgruppe

NAVN ROLLE
Torill Skår

Prosjekteier

Kommunalsjef helse, velferd og omsorg

Marianne Johansen

Prosjektansvarlig

Enhetsleder barneverntjenesten

Ann-Kristin Frantzen Prosjektleder
Ann Lissbeth Vinje Barnehagesjef
Chris Tandy Skolesjef
Halvard Bakklund Enhetsleder Kulturenheten
Kari Eltvik Hanssen Enhetsleder NAV
Maria Bøgeberg Enhetsleder Integreringsenheten
Randi Kristensen Enhetsleder Bo- og oppfølging
Elin Storsletten  Folkehelsekoordinator
Zoey Nordnes Leder Ungdomsrådet

Arbeidsgruppe

Navn Rolle
Kristin Vik Hagerupsen Kommuneoverlege
Synnøve Tjølsen Barnehagefaglig rådgiver
Heidi Aschenberg Johnsen Enhetsleder Nordhusan barnehager
Kjersti Frostad Rektor Harstad skole
Bjørg Seime Johnsen Skolefaglig rådgiver
Maritha Iversen Tannpleier
Ida Grindahl Kommunepsykolog
Marius Bergan  Politi
 Tommy Vandalsvik  Kulturenheten
Lisbeth Karlsen Helsesykepleier
Silje C. Jensen Helsesykepleier
 Liv Jorunn Karlsen  Enhetsleder PPT
Iselin R. Olsen NAV
Mette Hauge NAV
Christian Ivar Nyland Tiltakskoordinator Program for folkehelse
Maritha L. Simonsen Fysioterapeut for barn og unge
Nina Valvåg Pedersen Fysioterapeut for barn og unge
Mariann F.  Karlsen Koordinator Forebyggende Forum. Barnevern
Monica Lindstrøm Personal- og organisasjonsenheten Harstad kommune
 Britt Jacobsen Rus- og psykiatritjenesten
 Heidi L. Sørensen  Nettverk- og fritidskoordinator Bo og oppfølging
  Deltaker fra Ungdomsrådet ved behov
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppen vil bli delt i mindre grupper som skal jobbe med ulike oppgaver i prosjektet. Det vil gjøres endringer i arbeidsgruppen ut fra behov og hvor vi er i prosjektet.

 

Siste nytt

For at du som barn/ungdom eller foresatt i Harstad, og for deg som arbeider med barn og unge i Harstad, skal kunne vite hvor vi er i prosjektarbeidet har vi laget en tidslinje med framdrift for prosjektet. Denne oppdateres jevnlig:

Mai 23

Vi er i sluttfasen på utarbeidelse av BTI-handlingsveileder med påfølgende verktøy og Samhandlingsmodell, som skal ut på høring i juni. I tillegg har arbeidsgruppe utarbeidet en tiltaksoversikt som gir en samlet oversikt over tiltak og tverrfaglige møteplasser for barn og unge i Harstad kommune. Tiltaksoversikten skal gjøre det enklere for ansatte og foresatte å finne ut av hvilke tilbud som finnes i kommunen.

April 23

 Reslutat fra BTI-undersøkelsen har blitt lagt presentert av KORUS Nord;

 • 17. april til Strategisk ledergruppe
 • 25.og 27. april til ledere, mellomledere og arbeidsgruppen

Vi skal nå påbegynne arbeidet med å analysere resultatene og se på hva kommunen er god på og hva vi bør jobbe videre med. Mer informasjon om dette kommet etter hvert.

Februar 23

Styringsgruppen har  vedtatt at implementering av BTI ut i tjenestene starter med at det gjennomføres arbeidsseminar 25.oktober og 7. november 2023. Ledere og 1-2 ansatte i samtlige tjenester som arbeider direkte og indirekte med barn og unge skal delta på en av dagene.  Det vil gis grunnoplæring i BTI-handlingsveileder og Samhandlingsmodellen. Ansatte som deltar skal være ressurspersoner for BTI på sin arbeidsplass og ha et særlig ansvar for implementering og opplæring av ansatte på sin arbeidsplass. Etter arbeidsseminar vil det opprettes BTI nettverk for ressurspersonene for å dele erfaringer, utfordringer og problemstillinger.

Januar 23

 • 16.januar ble BTI-undersøkelsen åpnet. Ansatte fikk da tilsendt spørreundersøkelsen på e-post for besvarelse. Som nevnt før, skal undersøkelsen gi retning til det videre prosjektarbeidet, blant annet med å peke på hva vi er spesielt gode på i vår kommune og hva vi kan bli bedre på. Resultat fra undersøkelsen vil foreligge i april i år og vil da bli orientert ut til alle tjenestene.
 • Harstad kommunale foreldreutvalg (HKFU) ble orientert om prosjektet og kom med gode innspill på hvordan orientere ut til foresatte om BTS/BTI. De stilte seg også positive til å være referansegruppe for prosjektet.

Oktober- Desember 22

 • Det jobbes med forberedelse av BTI-undersøkelsen. Alle ansatte som får tilbud om å delta i BTI-undersøkelsen får informasjon om hva BTS/BTI er og BTI-undersøkelsen i forkant. Også kommunens hovedtillitsvalgte informeres. Informasjon gis på orienteringsmøter. Teams, og opptak på Teams. Opptak kan sees her: https://vimeo.com/771042870/dd3cdf925c Prosjektleder får hjelp av arbeidsgruppe til å nå ut med informasjon til alle. Det kommer en rekke gode innspill fra ansatte i forbindelse med informasjonsarbeidet. Disse tas med i videre arbeid i prosjektet. 
 • I slutten av oktober fikk vi overlevert samhandlingsmodell og BTI-veileder av Zpirit. Arbeidsgruppene er godt i gang med å jobbe med modellutvikling og BTI-veileder og tilpasse modellene til Harstad kommune.

September 22

 • Orientering om prosjektet av  prosjekteier Torill Skår til Utvalg for helse og omsorg og Rådet for funkjsonsnedsettelser og av prosjektleder Ann-Kristin Frantzen til Utvalg for oppvekst og kultur.
 • Arbeidsgruppen er satt og hadde sitt første møte 08.09.22. 
 • Arbeidsgruppen hadde sitt andre møte 30.09.22. Arbeidsgruppen delte seg da inn i fire mindre arbeidsgrupper for å jobbe med ulike oppgaver i prosjektet. 
  • Informasjonsgruppe: Lage strategi for informasjonsarbeid og utarbeide felles powerpointpresentasjon som skal brukes ut til samtlige tjenester i informasjonsarbeidet.
  • Samhandlingsmodellgruppe: Utvikle og tilpasse samhandlingmodellen for Harstad kommune
  • Oversikt over tjeneste-tiltak og samhandlingsgruppe: Utarbeide oversikt over Harstad kommunes tjenster, tiltak og samhandlingsarena. Finne ut av om det er noe kommunen mangler.
  • BTI-handlingsveiledergruppe: Gjennomgå kommunens eksisterende verktøy og avklare hvilke verktøy vi skal bruke videre, nye verktøy som skal inn i veilederen.
 • Det er avklart at kommunen kjøper samhandlingsmodell og BTI-handlingsveileder av kommunikasjonsbyrået Zpirit. Zpirit er for tiden eneste leverandør av tjenestene og det er mange kommuner som har kjøpt disse tjenestene. Modellene skal tilpassut fra Harstad kommune sine behov.
 • Styringsgruppen har bestemt at Harstad kommune skal gjennomføre BTI-undersøkelse som en ytterligere kartlegging. Undersøkelsen tilbys til alle ansatte i kommunen og samarbeidspartnere som direkte eller indirekte jobber med barn. Undersøkelsen tar for seg ansattes egenvurdering vedrørende kompetanse knyttet til identifikasjon og oppfølging av sårbare barn og unge, samt erfaringer om samarbeid og samhandling på tvers av tjenester. Undersøkelsen skal gi retning til det videre prosjektarbeidet, blant annet med å peke på hva vi er spesielt gode på i vår kommune og hva vi kan bli bedre på. Undersøkelsen skal gjennomføres medio januar 2023. Det er KORUS Nord som gjennomfører og analyserer undersøkelsen. Resultatene presenteres av KORUS Nord i april.

Juni - August 22

 • Delrapportering til Bufdir godkjennes ikke da vi grunnet svært kort tidsfrist ikke har rukket å gjennomføre krav til kartleggingen. Vi får ny frist for levering den 01.08.22. Denne rapporteringen godkjennes av Bufdir. Vi kan dermed gå videre i prosjektet. 

I kartleggingen fremkom det at det kan være nyttig å gjennomføre en grundigere kartlegging av ansattes kompetanse. Dette for å bedre kunne si noe om hvordan vi i dag jobber med utsatte barn og unge, hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på. Resultat fra ytterligere kartlegging vil være nyttig for videre planlegging av kompetanseheving av ansatte. Styringsgruppen vil i september ta en avgjørelse på hvordan vi skal gjennomføre denne kartleggingen.

 • 14. juni var det dagsamling med Forebyggende Forum  og styringsgruppen hvor tema var prosjektet. 
 • Endelig styringsgruppe etablert og hele gruppen har sitt første møte i august
 • Arbeidsgruppe etablert i august

Mai 2022

 • Prosjektleder ansatt i 100% stilling 1.mai og presentert i Forebyggende Forum.
 • Styringsgruppe delvis etablert og har sitt første møte. 
 • Oppstart av bistand fra KoRusNord. Deres rolle i prosjektet er å bistå kommunen i prosessveiledning, opplæring, arbeidsseminar og nettverkssamlinger. Mer om KoRusNord kan leses her: KorusNord
 • Kartlegging av eksisterende tjenester til barn og unge. Vi skal finne ut av hvilke tilbud vi har i dag til barn og unge, ansattes kompetanse og hvilke samhandlingsarenaer som finnes. Kommunen har seks måneder på denne kartleggingen fra tidspunkt tilskuddsmidler tildeles og frem til frist for levering av denne delrapporteringen til Bufdir, 26.05.22. Prosjektleder har 26 dager på å gjennomføre kartleggingen.

November 2021

Harstad kommune ble tildelt prosjektmidler fra Bufdir på 950 000 kr til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Midlene skal brukes i en periode på 2 år, og skal gå til frikjøp av personell og innkjøp av relevant materiell. Midlene kan ikke brukes til allerede eksisterende tilbud eller lovpålagte oppgaver.