Det er kommer nye normer for både pedagoger og bemanning i barnehager. Fra oppstart nytt barnehageår 2018/2019 har Harstad kommune redusert antall barn i basebarnehagene i tråd med kravene i nytt regelverk om bemanningsnorm og pedagognorm.

  • Ny bemanningsnorm: Barnehagene har én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.
  • Ny pedagognorm: Barnehagene har én barnehagelærer per syv barn når barna er under tre år, og én barnehagelærer per fjorten barn når barna er over tre år.

Det er også kommet noen nye bestemmelser for barnehager: 

 

  • Fra 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagen å bruke nikab og burka i arbeidstiden. Det har Stortinget vedtatt
  • Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger.
  • Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Les mer på lovdata.no
  • Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. Les om kravet

Mobbeombud i alle fylker

Fra høsten av får alle fylker sitt eget mobbombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet skal også samarbeide med elev- og lærlingeombudet for at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. Ordningen skal evalueres.  Les mer på regjeringen.no