Barn skal holdes hjemme fra barnehagen fra og med fredag 13. mars.

Vedtaket gjelder:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • SFO
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring

Barnehagen kan likevel åpne for noen barn

Barnehager skal sørge for tilbud til barn med foresatte i definerte kritiske samfunnsfunksjoner eller med  virksomhetskritiske oppgaver, og barn med særlige behov.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Dette gjelder for foresatte med jobb innen styring og kriseledelse, forsvar, lov og orden, helse og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester, apotekene, ansatte i barnehager og ansatte på 1. - 4. trinn i skolen.

Oppdatert oversikt over kritiske sammfunnsfunksjoner finner du her:https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Videre gjelder det at:

  • Det er tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.​

Vi gjør oppmerksom på at dette også gjelder foresatte som har delt omsorg.

For å begrense smitte i barnehagene, ber vi om at foresatte er ekstra påpasselige med at barna er friske når de kommer i barnehagen. Meld fra til din barnehage hvis du må benytte barnehageplass. 

Tilbud til barn og unge som trenger det mest

Skole og barnehage kan gjøre unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og for barn med barnevernstiltak. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage gjør individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Skole og barnehage gjør også unntak for barn som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen mener har et særskilt behov.

For å hindre spredning av smitte oppfordrer sentrale myndigheter kommunene til å ha en restriktiv praksis.

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud om barnehageplass finner du her: https://www.udir.no/korona

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Du finner oppdaterte råd om dette her: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html

Trenger du tips til hva dere skal gjøre nå mens barnehagen er stengt?

Idebank for foresatte med barn i barnehagealder: https://www.harstad.kommune.no/idebank-for-foresatte-med-barn-i-barnehagealder.6300214-526740.html

Forslag til hjemmeaktiviteter: Hjemmeaktiviteter forslag.pdf


Tips til hvodan du kan snakke med barn om korona

Her kan du finne tips til hvordan du kan snakke med barn om korona:

Foreldrebetaling når barnehage og SFO åpner

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre/foresatte skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehage eller SFO, skal betale fra 14. april.

Foreldrebetaling i perioden barnehage og SFO har vært stengt

Foresatte skal ikke betale for barnehage når barnehagen er stengt. Kommunen har løst dette med å stoppe fakturering. Harstad kommune vil komme med informasjon om hvordan vi skal ordne opp for mars, som det allerede er betalt for.

Oppdatert informasjon om foreldrebetaling i barnehage og SFO finner du her: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen

Følg med på Harstad kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html