Ungdata er et samarbeid mellom NOVA, de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus), KS, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet.

Undersøkelsen gjennomføres på ungdomsskolene i Harstad i februar. Data fra undersøkelsen vil kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Koordinator for undersøkelsen er kvalitetsrådgiver Birgitte Hangeland.