Nytt helsehus vil bli et stort løft for Harstad kommune, og spesielt for helse- og omsorgstjenestene. Helsehuset vil bli et samlingspunkt og kompetansemiljø for kommunens helse- og omsorgstjenester. Med blant annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner.

Helsehuset vil bli kommunens største investering noensinne. Bruttorammen for prosjektet, inklusive parkeringskjeller er på 569 millioner kroner. Etter fratrekk av momskompensasjon og tilskudd fra Husbanken vil lånebehovet være 398 millioner.

Prosjektet er kalkulert til å øke kommunens driftsutgifter med 24,4 millioner kroner brutto, og 12,7 millioner kroner netto. De økte driftsutgiftene fordeles med 15,5 millioner til renter og avdrag, 6,8 millioner kroner i økte driftsutgifter til bygget og 2,1 millioner i økt drift av dagavdelingen. Til fratrekk kommer 11,7 millioner kroner i spart husleie fra virksomheter og tjenester som får nye lokaler i nytt helsehus.

Disse tallene og forutsetningene vil kunne endre seg noe etter at anbudet er kontrollregnet, men ikke vesentlig.

Arbeidene vil etter planen starte i slutten av juni. Da vil byggene som står på tomta rives.

I løpet av høsten vil de forberedende arbeid med å heve St Olavs gate, lage busslommer, og etablere ny avkjørsel til UNN starte, og vare til i midten av desember. 

Byggingen av selve helsehuset vil starte rett etter dette, og etter planen stå ferdig i slutten av 2024.