865 elever i Harstadskolen er nå berørt av streiken. Det fordeler seg med 864 elever på ungdomstrinnet og 801 elever på barnetrinnet. På noen skoler er småtrinnet (1. - 4.-klasse) også berørt.

Hva gjør skolene under streiken

Det ligger et felles avtaleverk som regulerer hvordan kommunene og arbeidstakerforeningene forholder seg til hverandre under en streik. Regelverket innskrenker skolenes og kommunens adgang til å endre og tilpasse ikke-streikende læreres hverdag for å ivareta elevene som blir rammet av streiken.

Skolene har ikke anledning til:

  • Å leie inn vikarer som skal ta over undervisningen for en streikende lærer
  • Å tillate en ikke-streikende lærer å ta over undervisningen til en kollega som er i streik
  • Å flytte elever fra en skole til en annen for å gi undervisningstilbud der

Skolenes handlingsrom begrenser seg til å kunne bytte på timeplanene til de lærerne som er igjen på skolen uten at de tar over undervisningen til flere elever enn det som var opprinnelig planlagt. Dette fordi elevene skal få så kort som mulig undervisningsfri midt i skoledagen.

Spesialundervisning

I henhold til gjeldende regelverk kan skolene søke om dispensasjon fra streiken for enkeltlærere. Dispensasjonen må begrunnes med at det «på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn» er behov for at læreren må tilbake i arbeid. Begrunnelsen kan knyttes opp mot en eller flere elevers behov for undervisningstilbud. Harstad kommune har praktisert dispensasjonsadgangen restriktivt.

Kommunen undersøker jevnlig mulighetene og rammevilkårene for å sikre undervisningstilbud til flest mulig elever med spesialundervisningsbehov. Dette gjør vi i dialog med både Utdanningsforbundet og KS.

Nasjonal streikekonflikt

Vi gjør oppmerksom på at alle forhandlingene mellom partene i konflikten gjøres av KS og motpartene sentralt. Det pågår derfor ingen forhandlinger lokalt i Harstad. Kommunen videreformidler til KS sentralt hvilke konsekvenser streiken får for elevene i Harstad.

En eventuell opptrapping av streiken blir varslet fire dager før det inntreffer. Vi informerer på denne nettsiden når det kommer informasjon om eventuelle nye streikeuttak.