avlopsfornyelse.png

Kartutsnittet viser gatene/traseene merket med gult som berøres av vann- og avløpsfornyelse.

Arbeidet er en fortsettelse på arbeidet som har foregått i fjor med kryssing av Storgata og med ny vann- og avløpstrase gjennom Generalhagen. Hovedformålet med fornyingen er å separere spillvann og overvann, og samtidig fornye gamle vannledninger.

Videre fornyelse vi ha oppstart i Verftsgata ved Rådhuset, i deler av Asbjørn Selsbanes gate, deler av Erikstads gate og videre opp hele Harstadgårdsveien. Her krysses St Olavs gt og graveprosjektet fortsetter i Eriks gate helt fram til Eineberggata. Sidegater som fornyes i samme entreprise er deler av Hålogalands gate og Jørns gate. Alle disse vann- og avløptraseene vil fornyes med tradisjonell graving. Noen avløpstraseer som i dag er inne på privat eiendom vil bli fornyet med strømperenovering (inntrekking i eksisterende ledning).

Harstad kommune er byggherre og entreprisen blir utlyst i disse dager. Vi satser på å ha valgt entreprenør like før fellesferien.

Alle naboer til tiltaket vil motta nabovarsel. Eiendommer som ligger nærmere enn 50 meter fra planlagte VA-grøfter vil bli kontaktet nærmere for besiktigelse.

Arbeidet er planlagt med oppstart i høst, og vil foregå gjennom vinteren fram til sommeren 2022, med asfaltering innen september samme år.

Harstad kommune vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektet når oppstart nærmer seg.