Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn i kommunal SFO. For skoleåret 2020/21 er inntektsgrensen slik:

Samlet inntektsgrense for husstanden

501 233,-

Søknaden gjelder for maksimalt et skoleår om gangen. For søknader kommet inn senest 15.09.2020 gjelder kommunens vedtak fra 1. august til og ut skoleåret. Søkes det etter 15.09.2020, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon 

Skattemelding for 2019 skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Slik søker du

Logg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten

https://skole.visma.com/harstad

Når søknad er ferdig behandlet av SFO-leder vil de som har digital post motta brevet her, andre får brev i vanlig postkasse. Søknaden og vedtaket vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma flyt Skole.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. 

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Størrelsen på reduksjonen

Størrelsen på reduksjonen er avhengig av den samlede inntekten til husholdningen. 

Foreldrebetalingen for hel plass er 2 734 pr barn i 11 måneder

Eksempler for hel plass: 

Samlet inntekt             Betaling pr måned       Årlig reduksjon

500 000,-                         2 727,-                         74,-

400 000,-                         2182,-                          6 074,-

300 000,-                         1636,-                         12 074,-

 

Foreldrebetalingen for deltidsplass er 1 504 pr barn i 11 måneder

Eksempler for deltidsplass:

Samlet inntekt             Betaling pr måned 

275 000,-                         825,-                         

150 000,-                         450,-

Du kan lese mer om ordninga her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492