I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved at Rambøll Norge, på vegne av Statens vegvesen har igangsatt planarbeid på fv. i Bergsveien.
Detaljregulering for busstopp ved Skarpsnobakken i Harstad kommune. 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et nytt busstopp ved Skarpsnobakken langs Bergsveien.
Planområdets avgrensning er som vist på kartutsnittet. Planen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.
I utgangspunktet varsles oppstart av planarbeidet iht. kravene for en ordinær reguleringsplanprosess. Basert på varslingsinnspillene vil imidlertid planmyndigheten vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringene etter en forenklet prosess (mindre planendring) etter pbl § 12-14.
Planen utarbeides av Rambøll Norge AS i Alta. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, evt via e-post til alta@ramboll.no.
Berørte parter blir varslet gjennom eget brev. Varslingsdokument er tilgjengelig på nettsidene til Harstad kommune.
Frist for innspill er 29.05.2019. Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Bjørn Roar Walsøe, enten på e-post bjorn.roar.walsoe@ramboll.no, eller tlf. +47 93 24 95 27.