Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og  aksjeselskap. Kommunestyret har en gang tidligere vedtatt overordnede retningslinjer for kommunens eierskap og eierstyring. Det skjedde gjennom eierskapsmeldingen i 2009. Rådmannen legger med dette fram forslag til ny eierskapsmelding.

I de fleste tilfeller innebærer eierskapet at kommunal tjenesteyting og forvaltning skjer utenfor den ordinære kommunale organisasjonen. Dette gjelder blant annet tjenester og tilbud knyttet til havn, kulturområdet, renovasjon, arbeidstrening og kunnskapsutvikling.

Begrunnelsen for å organisere disse tjenestene i foretak og selskap kan være flere, for eksempel:

  • Spesialisere enkelte tjenester i egne virksomheter
  • Ivareta samfunnsansvaret kommunen har for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne
  • Interkommunalt samarbeid gir grunnlag for effektive tjenester


Kommunen har også mer kommersielle eierinteresser. Et eksempel i så måte er Hålogaland Kraft AS. Historisk var eierskapet motivert utfra utbygging av strømforsyning i kommunene. I dag er oppgaven «løst», og selskapet har utviklet seg til et i regional sammenheng stort selskap med betydelige verdier. Det gjør at en viktig del av eierskapet består i å bidra til at verdiene i selskapet forvaltes slik at de øker og over tid gir best mulig avkastning.

Foretaks- og selskapsorganiseringen er utfordrende. De foretak og selskap kommunen er eier i er viktige samfunnsaktører. Det er derfor viktig at Harstad kommune utøver sitt eierskap og sin eierstyring på en god måte. Eierskapspolitikken må være fastsatt av og forankret i kommunestyret.

Eierskapsmeldingen skal bidra til at Harstad kommune fremstår som en ryddig, tydelig og ansvarlig eier.

Harstad kommune har et kvalitetssystem basert på ISO 9001 – 2000, og eiermeldingen inngår som et styrende dokument i kvalitetssystemet.

Les hele meldingen i lenken under.