Denne gangen har Målselv og Tjeldsund kommuner slått seg med på laget. Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene til høring og offentlig ettersyn. Planutvalget varsler samtidig oppstart av planarbeidet. Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018 Oversikt over folkemøter som arrangeres i forbindelse med oppstart finner dere til høyre under menyen: tiltak i prosjektet

Gjennom fellesløftet «Kystplan Troms» som ble gjennomført i perioden 2012-2015 fikk alle kommuner med kystlinje i Troms vedtatt nye arealplaner for sine sjøområder.  I denne prosessen samarbeidet 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms om å utarbeide sine kystsoneplaner. Erfaringen fra disse prosessene viser at det er en fordel å samarbeide på tvers av kommunegrensene. 

Samstemmighet om overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig planprosess har begrenset varighet.  Det er derfor på generell basis nødvendig med jevnlig og reell rullering av kommuneplanens arealdel for å sikre tilstrekkelig legitimitet og fleksibilitet.

I løpet av desember 2017-februar 2018 har følgende kommuner sluttet seg til et samarbeid om å utarbeide revidert interkommunale kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.  Alle kommuner har delegert planmyndighet til et interkommunalt planutvalg.  Tjeldsund kommune som planlegger å slå seg sammen med Skånland kommune Tjeldsund er tatt med fra Nordland fylke.

Ny kystplan vil ha en planhorisont fra 2018-2028.

Formålet for revidering av planen er:

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter veies mot

  • hverandre
  • miljøforhold
  • lokale og politiske interesser
  • føringer fra myndigheter

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018.

Dokumentene i saken finner du her: http://strr.no/prosjekter/kystplan/