Planstart hurtigrutekai 2018Planen skal utarbeides for helhetlig utforming og utvikling av kaiområdets søndre deler.

Tiltakshaver ønsker å etablere ei 10 meter bred og ca. 82 meter lang pælekai i området sør for eksisterende hurtigrutekai for å dekke behovet når stadig større båter legger til havn. Kaia har behov for reparasjon og istandsetting, og deler av området er i dag avsperret av sikkerhetshensyn.
Ny kai vil utgjøre forlengelsen av eksisterende hurtigrutekai sørover til grensen for g/bnr. 57/1034, og fronten skal etableres i flukt med hurtigrutekaia.