Harstad kommune inviterer alle sine ansatte til å delta i en spørreundersøkelse i prosjektet Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene - fra prosjekt til praksis. Målet med prosjektet er at kommunen vår skal utvikles til en mer robust organisasjon gjennom og systematisk involvere ansatte i den videre utviklingen av kommunen.

Ansatte ved Bergsengveien 2.png
Ansatte ved Bergsengveien 2, Omsorg Nord, arbeider hver dag med forbedringer.

Vi følger dette opp med en ny spørreundersøkelse med oppstart i uke 8. Rådmannen ønsker at alle ansatte i kommunen fyller ut et web-basert spørreskjema. Dette inneholder som sist, spørsmål om hvor stor innflytelse den enkelte ansatte opplever å ha over eget arbeid og hvorvidt ansatte kjenner til og deltar i kommunens innovasjonsarbeid. Med innovasjonsarbeid forstår vi alle store og små forbedringer, fornyelse eller forenklinger av kommunens tjenester og aktiviteter, eller nye og bedre måter å organisere arbeidet på.

Hva svarte dere sist og hva gjør vi med det?
Undersøkelsen ble første gang gjennomført i november 2015 i kommunen.

Dere sier bla. følgende om holdninger til innovasjonsarbeid og endring: 

  • alle har et ansvar for å forbedre tjenesten (sier 90 %) 
  • ansatte har relevant kunnskap! 
  • det er mulig å gjøre ting annerledes!

De svar dere har gitt påvirker og er allerede med på å prege rådmannens satsing på kontinuerlig forbedring og lederutvikling i Harstad kommune. Det er spesielt flott å registrere, at ansatte føler et så stort ansvar for læring og utvikling av stadig bedre tjenester til innbyggerne.

En ny undersøkelse vil kunne avdekke om det har skjedd endringer i kunnskapen om, deltakelse i og holdninger til kommunens innovasjonsarbeid. Her finner du flere interessante funn: Presentasjon fra november.

Kort om prosjektet
Prosjektet er et samarbeid mellom Sola, Time, Harstad og Narvik kommune, og forskningsinstituttene IRIS (Stavanger), Norut (Tromsø), Høgskolen i Lillehammer og UiT – Norges arktiske universitet. Prosjektet gjennomføres på de betingelser som personvernombudet for norsk forskning har satt (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste). Alle besvarelser vil bli behandlet anonymt og rapporter vil bli gjort tilgjengelig for samtlige ansatte i kommunen når prosjektet er avsluttet. Alle innsamlede opplysninger anonymiseres når prosjektet er ferdigstilt (januar 2018).

Dersom du har spørsmål til selve undersøkelsen kan du kontakte følgende person:

Monica Lindstrøm, e-post: Monica.Katrine.Lindstrom@harstad.kommune.no  
Jorunn Ervik, e-post: Jorunn.Ervik@harstad.kommune.no