Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 skoledager. Det vil si at det er 175 disponible dager til avvikling av ferie og annen ikke undervisningsrettet aktivitet.

Elevenes plikt og rett til grunnskoleopplæring og foresattes mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringa er regulert i opplæringslovas kapittel 2.

Opplæringslova § 2-1.

Rett og plikt til grunnskoleopplæring:

(1)Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Opplæringslova § 2-11.

Permisjon frå den pliktige opplæringa:

(1) Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker (10 skoledager).

(2)Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Permisjonsbestemmelsen § 2-11 er todelt. Første ledd tar for seg permisjoner eleven ikke har krav på, mens andre ledd regulerer permisjoner eleven her rett på etter søknad fra foresatte. I første ledd omtales også forsvarlighetsprinsippet, som er det første skolen må vurdere før man går videre i saksbehandlinga.

Dette skrivet har som mål å tydeliggjøre rutiner i Harstad kommune for praktisering av første ledd.

Vurdering av permisjonssøknader:

I grunnskolen i Harstad kommune skal det normalt ikke gis permisjoner i totalt mer enn ti skoledager i løpet av et skoleår.

Det skal i grunnskolen i Harstad kommune ikke gis permisjon i perioder der det gjennomføres
- statlige kartleggingsprøver
- nasjonale prøver
- eksamener (muntlig og skriftlig, inkludert forberedelsestid.)

Forsvarlighetsvurdering

Det er rektor i samarbeid med kontaktlærer som avgjør om permisjon er forsvarlig eller ikke. Det gjøres en individuell vurdering. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges.

Relevante momenter i denne vurderingen er
- elevens permisjonshistorikk og annet fravær
- skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden

Dersom rektor ikke finner det forsvarlig å innvilge permisjon, skal denne avslås.

Saksbehandling av klage:

Vedtaket kan klages på etter forvaltningslovens § 28. Klagefrist er 3 uker fra mottak av vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Klage sendes via skolen.

Veiledende praksis ved søknad om permisjon

  • Skolene i Harstad anbefaler ikke at elever er borte fra skolen den første måneden etter skolestart og i perioder av skoleåret med viktige læringsaktiviteter, prøver og fagdager. Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon i disse periodene. For elever som tilhører annet trossamfunn enn Den norske kirke gis likevel permisjon i overensstemmelse med oppl § 2-11.
  • Det skal ikke gis permisjon til feriereiser.
  • Det kan innvilges permisjon til utøvende deltakelse på politisk-, idretts- eller kulturarrangement på regionalt-, nasjonalt- eller internasjonalt nivå.
  • Familiære begivenheter inntil 2 dager.
  • Det kan gis permisjon for ivaretakelse av samvær med foresatte

Søknad om permisjon fra opplæringa må skolens administrasjon ha senest 2 uker før permisjonsdato.

Fravær som går utover permisjon gitt i medhold av opplæringsloven § 2-11:

  • Når det gjelder søknader med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke kommunen anledning til å innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta eleven ut av skolen, og eleven er da i juridisk forstand skrevet ut av skolen. Det er da de foresattes ansvar å sørge for at eleven får grunnskoleopplæring.
  • Dersom en elev tas ut av skolen uten at han eller hun har fått innvilget permisjon, regnes dette som udokumentert fravær. Dette fraværet skal føres på vitnemålet. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge eleven er borte. Etter forskriftenes § 3-41 skal alt fravær føres med mindre eleven har fått innvilget permisjon eller har et dokumentert fravær som skyldes helsegrunner.
  • Ved opphold i utlandet over lengre varighet meldes grunnskoleelever ut av skolen de forlater. Ved utreise opphører rett og plikt til opplæring etter grunnskoleloven og kommunen har ikke lenger ansvar for undervisningen.  Under utenlandsopphold er det foreldrenes ansvar å sørge for at barna får den undervisningen de skal ha.
  • Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i permisjonstiden
  • Udokumentert fravær registreres i elevens mappe, og det sendes informasjonsskriv til foresatte.

Forskrift til opplæringslova § 3-41.

Føring av fråvær i grunnskolen:

(1) Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

(2) Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

(3) Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

(4) For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

(Denne saken ble først publisert i november 2013)