Opplæringen har vært en kombinasjon av undervisning og praktisk øving på ulike enheter.

4 piloter har vært gjennomført i perioden og disse er:

  • Harstad sykehjem 2 etg. Opplevd uballanse mellom oppgaver og ressurser.
  • Fakturering – arbeidsflyt fra punchegrunnlag til kravet er oppgjort, regnskapsført og avstemt.
  • Bilfordeling/transportsystemet i psykiatrisk hjemmetjenste. For få biler bruker mye tid på å samordne transport av ansatte daglig.
  • Hjemmelregisteret, trenger vi det? Mange involverte, uoversiktlig og i perioder svært arbeidskrevende.
  • Morgenmøter. Mye tid går med til morgenmøter og rutefordeling hver dag. Hva kan endres?

Leansamling

Veilederne er plukket ut til opplæring etter eget ønske og i samråd med sin leder. Mange har ønsket å lære mer om metodikken og høre om andre kommuners erfaringer i arbeidet med forbedring og utvikling. Alle kommunens ledere har fått informasjon om læringslean og på ledersamlingen i september fikk lederne høre om erfaringer fra de ulike pilotene.

Hva er Lean?

Lean er en metode for å kartlegge nåværende arbeidsprosesser, rutiner med mer.

Ved en kartlegging, eller kortlegging som det heter på ”lean” språk vises ”tidstyvene” og det som anses som ”plunder og heft”

Lean er en nedenfra og opp strategi!

Det er ikke ledelsen som sitter på alle løsninger, det er du som ansatt. Du vet hvor ”skoen trykker” og du skal komme med forbedringsforslag!

Lean har tre hovedmål

  • Best mulig arbeidsdag for deg som ansatt
  • Best mulig kvalitet på de tjenester vi gjør ovenfor brukere/kunder
  • Større verdiskapning gjennom best mulig utnyttelse av ressursene

Lean er altså en metode for å tenke kontinuerlig forbedring

  • Du som ansatt vil bli involvert i lean – prosessen på din arbeidsplass.
  • Du vil derfor få økt innflytelse på din arbeidshverdag.

Hva har vi sett så langt?

Vi erfarer at de ansatte sitter inne med mange forslag til forbedring og utvikling, men vi har ikke hatt en metode eller vært flinke nok til å fange dette opp. Erfaringer fra pilotene og andre virksomheter viser at det ikke er avgjørende å ha faglig kunnskap om aktuell tema, men å være god på metodikken synes å være en avgjørende faktor. Pilotene viser at mange utfordringer ikke kan løses bare ved å tilføre ressurser, men ved å arbeidere smartere i lag. Dette forsterkes ved at gode ideer og endringsforslag kommer frem og danner grunnlag for redesign av arbeidsprosessen. En annen viktig gevinst er den dokumentasjon og handlingsplan som utarbeides. Dette kreves dersom konkrete investeringer må gjøres for å fjerne unødige flaskehalser og grunnlag for å følge opp at endringer implementeres og resultat evalueres.

Videre arbeid

Prosjektet har ansatt Hildegunn Dalsnes fra omsorg Nord som leankoordinator i halv stilling. Hun vil koordinere, følge opp og tilrettelegge for bruk av leanveilederne videre fremover. Vi har allerede en ”venteliste” på innmeldte prosesser som ansatte og ledere ønsker hjelp til å starte opp med. Vi oppfordrer alle som har ”nye oppdrag” til leanveilederne om melde inn aktuelle problemstillinger til leankoordinator pr epost. Ila uke 38 vil det bli sendt ut en informasjonsfolder til ansatte som forteller mer om hva dette er og plan for oppstart og arbeid med innmeldte arbeidsoppgaver. Vi vil også takke for flott mottakelse på de enheter som har bidratt til å gjøre opplæringen vellykket. Det har vært motiverende å møte så mange engasjerte medarbeidere.