Digitaliseringsstrategien

Bedre tjenester til våre innbyggere og enklere for våre ansatte å gjøre en god jobbHarstad kommune har en helhetlig og overordnet digitaliseringsstrategi som styrer og favner om alt av digitaliserings- og IKT-arbeidet i kommunen. Strategien viser satsningsområder, retning og prioriteringer for videre arbeid slik at Harstad kommune kan tilby bedre tjenester for våre ansatte, innbyggere og næringsliv.

Strategien ble vedtatt og er en av fire hovedsatsninger i Virksomhetsplan 2018-2021.

Digitalisering er en av tre hovedsatsninger i Virksomhetsplan 2019-2022.

Digitalisering er en av to hovedsatsninger i Virksomhetsplan 2020-2023

Les hele digitaliseringsstrategien til Harstad kommune.

Satsningsområder

Harstad kommune skal jobbe med disse satsingsområdene i sin digitale transformasjon.

Brukerfokus

Vi vil gjøre våre tjenester mer brukervennlige ved å legge vekt på brukernes behov, tilby god brukerstøtte, forenkle og automatisere. Vi skal benytte tjenestedesign for å skape gode og helhetlige brukeropplevelser.

Digital kompetanse

Vi utvikler vår digitale kompetanse slik at Harstad kommune får digitale, engasjerte og kompetente ansatte og ledere. Vi tilbyr opplæring på våre digitale tjenester til våre innbyggere.

Digital dialog

Vi arbeider for å gjøre digital samhandling til et naturlig førstevalg, slik at profesjonell digital dialog blir et kjennetegn ved Harstad kommune. Det skal være enkelt, sikkert og tilgjengelig.

Innovasjon, styring og prioritering

Harstad kommune skal være en nytenkende og utviklingsorientert organisasjon. Vi realiserer de gode ideene og prioriterer aktiviteter som gir gevinst for innbyggerne våre.

Tjenestenes behov i en digital hverdag

Kommunens tjenester skal utnytte tilgjengelige og fremtidsrettede løsninger. Profesjonell samhandling mellom den enkelte tjeneste og digitaliseringsteamet skal sikre løsninger som leverer på tjenestens behov. Den enkelte tjeneste tar eierskap til utvikling og forvaltning av sine digitale løsninger. Digitaliseringsteamet understøtter tjenestenes behov og avsetter ressurser for utvikling og støtte.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologisk assistanse som har til hensikt å understøtte og forsterker brukerens trygghet, sikkerhet, mobilitet og muliggjør økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvaliet.

Med bakgrunn i demografisk utvikling og tjenestemessige behov er det nødvendig å legge til rette for at brukere skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Kommunen har utarbeidet en strategi for hvordan vi skal ta i bruk den nye teknologien.

Det må jobbes målrettet for å utrede, prioritere og implementere nye løsninger. Det vil være behov for å gjennomføre kompetansetiltak blant helsepersonell.

Portefølje

Her finner du en oversikt over de prosjektene vi jobber med nå.

Bredbånd og infrastruktur

NKOM-søknad for etablering av bredbånd til private og næringsliv

NKOM.pngHarstad kommune har søkt om flere midler.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir igjen kommunene mulighet for å søke om midler til stimulering for etablering av bredbånd til private og næringsliv. Departementet har endret sine fordelingsnøkler mellom fylkene som en konsekvens av at Telenors 100 år gamle kobbernett legges ned. Fordelingsnøkkelen er nå basert på antall husholdninger som ikke har bredbånd med minst 10 Mbit/s og husholdninger som har bredbåndstilbud med nedlasningsintervall 10-30 Mbit/s, men bare basert på Telenors kobbernett.

Les hele brevet fra NKOM om tilskudd til bredbåndsutbugging 2019

Dekningskart for Harstad kommune:

Dekningskart HLK Bredbånd privat

Sjekk om du kan få Internett og TV fra Telenor

Dekningskart NKOM, 100 Mbit (sort = har 100 Mbit/s eller mer, rød = under 100 Mbit/s)

Dekningskart NKOM,  30 Mbit (sort = har 30 Mbit/s eller mer, rød = under 30 Mbit/s)

Dekningskart NKOM, 10 Mbit (sort = har 10 Mbit/s eller mer, rød = under 10 Mbit/s)

Befolkningsrapport for aktuelle områder:

Befolkningsrapport Kilbotn

Befolkningsrapport Nordvika

Befolkningsrapport Sørvik

Befolkningsrapport Storvann

Befolkningsrapport Fauskevåg

Informasjon på kommunens hjemmeside

Nå søker vi midler til bredbånd sør i kommunen

Håper på større bredbånd-interesse på sørsiden

Prioriterte områder i søknad fra Harstad kommune

Prioriterte områder er: Kilbotn, Nordvika, Sørvik-Sørvikmark, Storvannet syd og strekningen fra Fauskevåg til Tjeldsundbrua jamfør kart som vises her. Harstad kommune har sendt inn en samlet søknad for alle områdene i tillegg til en søknad pr. området. Det er Fylkeskommunen som vurderer søknadene og sender sin innstilling på hvem som bør få bredbåndsmidler fra NKOM. 

Fykesrådets behandling 1.10.19.

Fylkesrådet har behandlet fylkesrådssak om prioritering av støtte til bredbåndsutbygging i Troms 2019 over nasjonal tilskuddsordning. I vedtaket er tre av de fem søkte områdene i Harstad tatt med videre.

Tatt med videre:

 Tjeldsundbrua - Fauskevåg

 Storvannet syd

 Sørvikmarka

Ikke tatt med videre:

 Kilbotn

 Nordvik

NKOM har bevilget midler til etablering av bredbånd i de tre områdene som ble prioritert av Fylkesrådet. Området må ut på anbud. Oppstart på utbygging anslås å starte opp i 2021

NKOM.jpgNKOM-midler - bredbånd til private og næringsliv

Harstad kommune har mottatt midler fra NKOM til utbedring av bredbåndstilbudet for private og næringsliv i Øyriket. Prosjektet pågår og etablering starter våren 2019.

Jobber for bedre bredbånd for Øyriket (28.05.2018)

Nå blir det fiber i øyriket (26.03.2019)​

Interpellasjon - bredbånd til øyriket (11.04.2019)

Harstad kommune vil fortsette å søke NKOM-midler. Vi har mange områder i kommunen som har dårlig tilgang på bredbånd.

 

Bredbånd til Meløyvær, Krøttøy og Kjøtta

Harstad kommune er i dialog med leverandør og utreder mulighetene for etablering. Avklares iog eventuell oppstart i løpet av 2020.

 

WiFi i sentrum (Wifi4EU)WiFi4EU_logo_liten.png

I forbindelse med oppgraderinger av Harstad torv, er det nå lagt ned fiber for Wifi i sentrum. Ved store arrangement er det mulighet til å koble seg rett på fiber. Harstad kommune har som en del av dette arbeidet sendt inn søknad på WiFi4EU og er blant de som fikk tildeling i 1. runde.

Harstad kommune har til å etablert gratis Wifi på torvet, langs havnepormenaden og i Generalhagen. Tilbudet ble gradvis bygget ut parallelt med oppgraderingen av sentrum og Generalhagen. Nettverket ferdigstilles når det kobles sammen med WiFi4EU løsningen, senest juli 2020.

 

Fiberutbygging sentrum - Kanebogen

Harstad kommune og Bredbåndsfylket Troms AS har fått på plass en avtale med Statens vegvesen Region Nord om utbygging av fiberinfrastruktur parallelt med Harstadpakken for strekningen sentrum – Kanebogen. Kostnadene for utbygging deles mellom Harstad kommune og Bredbåndsfylket Troms AS.

Vedtatt av kommunestyret 21.03.2019, PS44/2019

rodskjær.jpg

Fiber til Rødskjær

Det foregår en prosess med å få omregulert Rødskjær havn til et større havne- og næringsområde. I et moderne havn- og næringsområde er tilgang til bredbånd like viktig som strøm og vann og avløp. Etablering av fiber staret opp i 2019 og planlegges ferdigstilt i første kvartal 2020.

 

EU-prosjekt, HORIZON 2020 - GIFT

GIFT.jpg GIFT

Harstad kommune og Hålogaland kraft skal sammen med 15 andre internasjonale aktører utvikle miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. 1640 andre europeiske øyer følger med på resultatene. Les mer om prosjektet. Dette prosjektet er en del av satsningen på Smart by.

Les mer på prosjektets offisielle side (engelsk)

Helse- og omsorg

Legekonsultasjon

Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi må tenke nytt i forhold til besøk og konsultasjon hos lege. Harstad kommune jobber med å få på plass en enkelt men sikker og trygg løsning som gjør at møtet og konsultasjonen med legen kan skje digitalt. Løsningen blir snart tilgjengelig på legekonsultasjon.no

LegeKonsultasjon.png

Elektronisk innrapportering av dødsfall og -årsak

Dette er en løsningn som er en del av moderniseringen av det nasjonale folkeregisteret. Folkehelseinstituttet (FHI) har i forbindelse med Covid-19 pandemien bedt kommunene om å fremskynde prosessen med å få på plass ny løsning slik at sentrale myndigheter kan få en løpende oversikt over dødsfall. Ved å ta løsningen i bruk vil kommunenens rapportering være i sanntid. Harstad kommune har en målsetning om å ha løsningen i drift før påske.

Mobil omsorg

Harstad kommune startet opp med mobil omsorg for flere år siden og brukes i dag på flere arbeidsplasser i kommunen. Vi jobber videre å utvide bruk til flere ansatte. Denne løsningen gir mulighet for å ha arbeidslister og pasientjournalen tilgjengelig på nettbrett hjemme hos pasienten. Da har en alltid med seg oppdatert informasjon for å kunne gi riktig helsehjelp. Mobil omsorg gir også mulighet til å dokumentere i samråd med pasient og en kan ta bilder av for eksempel sår og legge direkte i pasientens journal. Les mer om løsninga.

Elektronisk meldingsutveksling

Dette er en tjeneste som gjør det mulig å utveksle helseinformasjon på en sikker måte mellom kommune, fastlege og sykehus. Dette kan være epikriser, medisinlister, oppfølging før og etter legetimer osv. Når en som søker på helse og omsorgstjenester har samtykket brukes også elektronisk melding til å overføre nødvendige opplysninger fra fastlege. Meldingene blir liggende som en del av pasientjournalen.

Les mer om tjenesten på sidene til norsk helsenett

KS - læring

For intern kursing og kompetanseheving bruker vi KS-læring. Det er et nasjonalt verktøy for deling av kompetanse, oftest via e-læring. Den ansatte har en egen profil der de har sin kompetanseplan og får registret hvilke kurs som er gjennomgått. Denne oversikten har også leder tilgang til og kan ha kontroll på intern kompetanse. Ved å bruke e-læring kan også den ansatte ta kurset når det passer istedenfor å måtte møte opp til bestemt tid.

Les mer om KS Læring på sidene til KS.

 

KS SvarUt

Vi jobber med å få KS SvarUt linket opp mot Profil som er vårt fagsystem. KS SvarUt er en løsning for å sende post du tidligere mottok på papir til din digitale postkasse.

Les mer om løsningen som vårt fagsystem Profil skal kobles mot.

 

DigiHelse/Innbyggerdialog

DigiHelse er en løsning hvor brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte helsetjenesten i kommunen via helsenorge.no. Brukerne kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsel om utførte besøk. Tiltaket skal sikre et enhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. DigiHelse er et samarbeid mellom kommunal sektor og Direktoratet for eHelse. Løsningen planlegges innført i Harstad kommune høsten 2020.

Nyby - sammen med frivillige bygger vi morgendagens velferdssamfunn

Vi blir stadig flere og flere eldre. Mange er ennå friske og spreke og de har et ønske om å fremdeles kunne bidra med å gi noe positivt til andre. Andre vil kunne trenge hjelp til enkle ting, eller ha behov for noen å ha noen å prate med over en kaffekopp. Harstad kommune samarbeider med Harstad frivilligsentral (Røde kors) om å etabler en løsning som vil ivareta fremtidens behov på en god måte. Løsningen heter nyby og skal bidra til koble sammen behov med tilbud på en god og trygg måte. Se noen eksempler på hva andre kommuner har gjort

Oppvekst

Visma FLYT barnehage

Visma flyt barnehage

Harstad kommune har innført Visma Flyt barnehage som barnehageadministrativt system. I Visma flyt barnehage finnes:

  • opplysninger om alle barn og deres foresatte med informasjon om barnehageplassen, barnehagenes ventelister, og faktureringssystem for de kommunale barnehagen. 
  • søknadsportal for foresattte som skal søke barnehageplass. barnehageopptak. Systemet er transparent og automatisert, og ivaretar saksbehandlingen og kommunikasjonen innad i kommunen, og for foreldre som søker barnehageplass.

I løpet av 2020 lanseres både en ansatt-app og foresatt-app ("Min Barnehage") for de kommunale barnehagene. Appene skal ivareta kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen. Her kan foresatte engasjere seg i barnets hverdag i en mobil kommunikasjonsløsning hvor man kan finne informasjon om aktiviteter i barnehagen, registrering av innsjekk/utsjekk og fraværsføringer.

 

unnamed_1204x688.jpg

 

Chromebooks til småtrinnet i skolen

Harstad kommune innfører 1til1 chromebooks til elever på småtrinnet i skolen i løpet av en treårsperiode (2019-2021). Chromebook er et verktøy som kan brukes både som et nettbrett og en PC, hvor mye av læringsaktiviteten foregår via nettbaserte tjenester og ressurser.                                      

Det er to hovedgrunner til denne satsingen. En evaluering av tilgang til og bruk av digitalt verktøy i skolene i 2018/19 viste at det eksisterende utstyret (i hovedsak elev-pcer) var lite tilpasset de lavere trinnene i skolen grunnet høy brukerterskel og lite tilgang til PC-er. I tillegg innføres det nye læreplaner i skolen i 2020 (Fagfornyelsen) som forsterker fokuset på digital læring, både som grunnleggende ferdighet i læreplanen, men også innenfor de fagspesifikke læreplanene helt ned på småtrinnet. For å kunne oppfylle målene i læreplanen, og utvikle elevenes digitale kompetanse, ferdigheter og dannelse på en god måte har Harstad kommune besluttet å gjøre en satsing på chromebooks som digitale verktøy på barnetrinnet, med foksu på småtrinnet i første omgang.   

Samtidig som vi investerer i maskiner til elevene satser vi også systematisk i å bygge opp lærernes kompetanse på pedagogisk bruk av digitale verktøy, og da særlig bruk av chromebook i klasserommet. I tillegg investeres det i  etterutdanning og egne digitale kompetanseveiledere på hver skole.

Itslearning som ny læringsplattformitslearning logo.png

Høsten 2019 besluttet Harstad kommune å satse på Itslearning som ny digital læringsplattform for alle skolene i kommunen. Avgjørelsen ble tatt etter en bred evaluering av flere leverandører. Systemet innføres ute på skolene i løpet av våren 2020, og skal være fullt implementert til høsten 2020. Itslearning vil fungere som en pedagogisk plattform for alle lærere og elever, hvor pedagogisk planlegging og planarbeid (årsplaner, ukeplaner mv) gjøres, læringsaktiviteter og undervisningsopplegg dokumenteres og underveisvurderinger gjennomføres blant mye annet. Her vil også den pedagogiske kommunikasjon mellom lærer-elev og lærer-hjem foregå. Foresatte vil få tilgang til en egen Itslearning-app hvor de kan logge inn og se ukeplaner, beskjeder, og vurderinger gjort av læreren. 

Robotisering og automatisering

Digita medarbeider, RPA - Robotic Process Automation

Mange av de administrative arbeidsoppgavene er rutinepreget, repeterende, basert på regler og ikke på bruk av skjønn. Disse arbeidsoppgavene kan eksempelvis består av å hente data fra ett system og registrere det inn i, eller kontrollere de mot, ett eller flere andre system. RPA er et program som settes opp til å utføre disse oppgavene på samme måte som en av våre ansatte ville ha gjort. RPA teknologien kan utføre de rutinepregede oppgavene, mens arbeidstakeren får frigitt tid til mer interessante oppgaver og verdifullt arbeid.

Harstad kommune har over mange år brukt metoder som LEAN, kontinuerlig forbedring og tjenestedesign til å fornye, forenkle og forbedre tjenestereiser og arbeidsprosesser på tvers av enheter i vår organisasjon. Anskaffelse av RPA teknologi er neste steg opp i utviklingsforløpet for effektivisering (se modellen under), og et steg for senere å kunne videreutvikle vår stab av digitale medarbeidere med blant annet maskinlæring og kunstig intelligens.

automatisering.png

Modellen over er hentet fra IT i praksis 2019.

Prosjektet er startet opp i Q3, 2019 med anskaffelsesprosess og forventet oppstart på implentering av løsning i Q3, 2020.

Tekniske tjenester

Digitalisering av byggesaksarkivet

Arkiv.jpgFor at Harstad kommune skal kunne ta i bruk ny funksjonalitet som ligger i nye saksbehandlingssystem på byggesakssiden og for at data skal være tilgjengelig for innbyggere og næringsliv, er det viktig at byggesaksarkive blir digitalisert. Store deler av arkivet er allerede digitalt. Det er den siste delen som må skannes og gjøres digitalt tilgjengelig.

 

 

 

Digitalisering av planarkivet

Areal- og byggesakstjenesten har startet med å få digitaliset siste del av planarkivet. Arbeidet startet første kvartal 2019 og forventes å ferdigstilles sommeren 2020.

 

Brannforebygging

Nå skal det blir lettere å kommunisere og planlegge sammen med våre feiere når de skal komme på feiing og boligtilsyn. De gule lappene som henges på ytterdøra skal bort, og du vil få en melding om hvilken periode feieren er i ditt nabolag. Du kan gi en tilbakemelding om når det passer at de kommer til ditt hus. Løsningen blir innført i 2020.

 

 

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en fellesnevner på tekniske installasjoner og løsninger som kan gjøre den enkelte i stand til å klare seg bedre i eget hjem, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Velferdsteknologi kan deles inn i fire kategorier:

Trygghetsskapende teknologi

Mestringsteknologi

Utredning- og behandlingsteknologi

Velværeteknologi

Les mer om velferdsteknologi på sidene til Direktoratet for e-helse.

Hvorfor vi skal bruke velferdsteknologi

Formålet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Tjenesten skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger, den skal styrke mestring i hverdagen og bidra til at brukeren kan leve et aktivt og selvstendig liv. Velferdsteknologi vil gi bedre behandling og oppfølging av personer med kroniske sykdommer, og en bedre utnyttelse av, økt kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

 

Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes. Det handler om hvordan helse- og omsorgstjenestene kan ta i bruk nye virkemiddel for å løse utfordringer brukere og ansatte møter i hverdagen. Filmen er en del av en opplæringspakken "Velferdsteknologiens ABC" for kommuner og fylkeskommuner. Filmen er produsert av Sheriff film company.
 

Plattform for velferdsteknologi

Harstad kommune er med i et interkomunalt samarbeidsprosjekt med Kvæfjord, nye Tjeldsund og Evenes kommune. En digital plattform skal styre signalene som sendes og mottas i en digital tjeneste, enten det er alarmer, lyd eller bilde. Den vil bidra til å gi tjenesten en samlet oversikt over brukere, personell, bilene og hvor alt velferdsteknologisk utstyr befinner seg. Plattformen samordner også alle alarmer til rett mottaker eller mottakssentral og sørger for riktig loggføring og gode rapporter. Plattformen er under anskaffelse og skal være i drift fra høsten 2020.

Responstjenester for velferdsteknologi

Dette handler om hvordan og hvor vi skal organisere menneskene som skal ta imot og håndtere alle alarmer som kommer inn. Når en alarm går, er det noen som må finne ut om:

 alarmen er utløst ved en feil

 behovet kan avklares med en samtale

 ansatte i hjemmetjenesten må sendes til bruker

 sykebil må påkalles

Responstjenester vil være organisert forskjellig ut fra om det er på institusjon, i hjemmebasert omsorg eller i omsorgsboliger. Organisering er under utredning i 2020.

Anskaffelse av brukernært utstyr

Brukernært utstyr er fellesbetegnelsen på teknologien og de ulike komponentene som tas i bruk hos brukerne. Det er startet planlegging frem mot en anskaffelse i samarbeid med Kvæfjord, Evenes og nye Tjeldsund kommune.

Pilotering av medisinstøtte/-dispenseremedisindispenser.png

Piloteringen startet i 2018. Vi har 19 medisindispensere i drift ute hos brukere. Utprøvingen har gitt gode resultat. Det planlegges nå en anskaffelsesprosess for å kunne skalere løsningen opp med flere enheter. Les nyheten fra oppstart av piloten "Nå kommer automatisk medisinstøtte til brukere av hjemmetjenester i Harstad"

GPS i sykehjem

Ei arbeidsgruppe har startet opp med å se på mulighet for pilot og utprøving av GPS for pasienter i sykehjem. 

Digitalt tilsyn - Nattugla

Utviklingsprosjekt sammen med leverandør og 2 studenter. Pilotprosjektet skal prøve ut digitalt nattilsyn hos 4-6 brukere. Pilotering starter opp og kjøres våren 2020. Les hva vår leverandør og samarbeidspartner skriver om prosjektet.

Utbedring av sykesignalanlegg

I 2019 ble det startet med en behovskartlegging i kommunens institusjoner. Arbeidet vil fortsette i 2020.

Velferdsteknologiens ABCVFT_ABC.png

30 ansatte fra Harstad kommune deltar i utdanningsprogrammet som er finansiert av Helsedirektoratet. Utdanningsprogrammet består av fagsamlinger og samlinger i grupper. Avsluttes våren 2020.

 

 

Andre områder

Innovativ anskaffelse av ERP-plattform

Harstad kommune sammarbeider med Værnesregionen og har med oss totalt 25 tilsluttede kommuner i en innovativ anskaffelse av en fremtidsrettet skybasert ERP-plattform. En ERP-plattform inneholder alle grunnsystemene som støtter opp om kommunens virksomhetsområder.

Ekstern finansiering

Digitaliseringsteamet i Harstad kommune forsøker hele tiden å se muligheter for å hente inn ekstern finansiering på prosjektene våre. Her er en oversikt over noe av det vi har hentet inn. Grafene under er interaktiv. Trykk på dem for å se de ulike sammenhengene.

IKT-senteret

Endrings- og innovasjonsarbeidet lar seg ikke gjennomføre uten et samarbeid, samspill og koordinering på tvers av hele organisasjonen. Når datasystemer i enda større grad skal utveksle data, og vi skal endre og automatisere arbeidsprosesser mot både interne og eksterne løsninger, må organisasjonen ses i et helhetsperspektiv på kommunenivå. Digitalisering handler derfor ikke om noe IKT-tjenesten skal gjøre alene, men om noe som styres av toppledelsen og gjennomføres ute på de enkelte fagområdene og enhetene. 

For å få kraft i dette arbeidet har rådmannen samlokalisert digitaliseringsteamet sammen med IKT-tjenesten. Sammen med resten av organisasjonen skal vi styre og drive arbeidet med digialisering i Harstad.

Ansatte digitaliseringsteamet

Person

Monica Larssen

Digitaliseringsleder, Kommunedirektøren.

mla@harstad.kommune.no

Mobil: 906 75 335

Ansvar: Overordnet ansvar for å styre innovasjons- og digitaliseringsprosesser.

 

Person

Sverre Amdam

Digitaliseringsrådgiver oppvekst, Fagstab.

Sverre.Amdam@harstad.kommune.no

Mobil: 90 75 91 54

Ansvar: Strategi, prosjektledelse og digitalisering av barnehagene og skolene.

 

Person

Tone Hansen Øyen

Digitaliseringsrådgiver helse og omsorg, Fagstab.

Tone.Hansen.Oyen@harstad.kommune.no

Mobil: 908 12 745

Ansvar: Strategi, prosjektledelse og digialisering i helse- og omsorgsektoren.

 

Person

Janne Haugnes

Prosjektleder velferdsteknologi, Hverdagsrehabilitering, Helsehuset

Janne.Haugnes@harstad.kommune.no

Mobil: 909 37 178

Ansvar: Strategi og prosjektkoordinering velferdsteknologi.

 

Person

Trine Lyså

Prosjektleder velferdsteknologi, Hverdagsrehabilitering, Helsehuset

Trine.Lysa@harstad.kommune.no 

Mobil: 

Ansvar: Implementering av velferdsteknologi ute i tjenestene.

 

Person

Kees Jan Verhage

Utviklingsrådgiver, Fag pleie og omsorg.

Kees.Verhage@harstad.kommune.no

Mobil: 468 90 272

Ansvar: Prosjektkoordinator interkomunalt samarbeid om velferdsteknologi.

 

Ansatte IKT-tjenesten


Person

Reidar Trekkvoll

IKT-leder

rt@harstad.kommune.no

Mobil: 915 87 306

 

Person

Jørn Hanssen

Fagkoordinator drift, IKT sikkerhetssjef

Jorn.Hanssen@harstad.kommune.no

Mobil: 906 38 535

 

Person

Stian Antonsen

Leder brukerstøtte

stian.antonsen@harstad.kommune.no

Mobil: 950 41 223

 

Person

Frank Andreassen

Rådgiver IKT

frank.andreassen@harstad.kommune.no

Mobil: 906 41 325

 

Person

Hans Eidnes

Rådgiver IKT

hans.eidnes@harstad.kommune.no

Mobil: 951 75 421

 

Person

Dagfinn Hamstad

Rådgiver IKT

dagfinn.hamstad@harstad.kommune.no

Mobil: 900 43 224

 

Person

Bent Hanssen

Rådgiver IKT

bent.hanssen@harstad.kommune.no

Mobil: 916 83 384

 

Person

Sondre Karlsen

IKT fagarbeider

sondre.karlsen@harstad.kommune.no

Mobil: 458 83 404

 

Person

IKT Brukerstøtte

IKT@harstad.kommune.no

Mobil: 975 04 444