Virksomhetens plikter

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.

Lokalene
Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette. Frisørsalonger og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen.

Melding av virksomheten
Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

De frisørsalongene/hudpleievirksomheter som driver med hulltaking i tillegg (for eksempel piercing eller ørehulltaking) er godkjenningspliktige. De må sende søknad om godkjenning etter forskriften.


Internkontroll
For å sikre at forskriften etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll. Internkontrollsystemet skal beskrive de hygieniske rutinene som faktisk utføres av virksomheten. Eksempel på disse rutinene er rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr, rutiner for håndvask osv. Det er også et krav til at det skal finnes rutiner for internrevisjon og avvikshåndtering. Avviksbehandling betyr at man lager rutiner for å rette opp og hindre gjentakelse av avvik (brudd på forskriftsbestemmelser).
 

Avdeling Folkehelses oppgaver

  • Motta meldinger, søknadsskjemaer og holde oversikt over virksomhetene
  • Godkjenne lokalet hvis det drives med hulltaking der
  • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
  • Føre tilsyn, evt. systemrevisjon
  • Behandle klagesaker fra publikum

Skjema for melding og godkjenning

Skjema for melding og søknad om godkjenning her.