Fakta om støy

Støy og helse
De viktigste negative virkningene av støy kan deles inn i patologiske, fysiologiske, psykologiske og sosiale virkninger. Det er imidlertid ikke noe klart skille mellom disse inndelingene. Moderat og kraftig støy, spesielt dersom den kommer uventet, vil kunne gi akutte fysiologiske reaksjoner i kroppen. Typisk er økt utskillelse av stresshormoner (adrenalin og noradrenalin) som gir forhøyet hjerterytme og økt blodtrykk på grunn av sammentrekning av pulsårer. Støy har også direkte og indirekte sosiale konsekvenser. Alle former for kommunikasjon og samvær mellom mennesker kan forstyrres. Psykiske reaksjoner på støy kan ha vesentlige virkninger på menneskets trivsel, velvære og helse. Reaksjoner kommer ofte uten at vi selv er klar over det. Reaksjonene er ikke entydig definert eller lette å måle. Stress er et eksempel på en psykisk virkning. Mistrivsel og mangel på gode miljøforhold på grunn av støy utgjør en risikofaktor for sykdomsutvikling som man nasjonalt og internasjonalt ønsker å redusere.

Støy og søvn
I en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå oppgir ca 5 % av befolkningen at de har problemer med søvnen på grunn av støy. Støy virker inn på søvnmønsteret og påvirker søvnen i retning av lettere søvn og våkenhet. Mennesker klarer ikke å venne seg fullstendig til støy under søvn, selv etter å ha vært utsatt for det i flere år.

Konsekvensene av forstyrret søvn er:

  • Tretthet
  • Nedsatt velvære og yteevne dagen etter
  • Økt risiko for ulykker

Dette kan ha negativ innvirkning på helsen hos dem som ikke har mulighet for å hente seg inn stille perioder ellers i døgnet. Folkehelseinstituttet mener det er viktig å sikre uforstyrret søvn. I følge folkehelseinstituttet bør risiko for vekking vektlegges, men det bør også tas hensyn til de andre virkningene på søvnen (innsovningsproblemer og mindre dyp søvn).

Avdeling Folkehelses oppgaver

Avdeling Folkehelse sine oppgaver

  • Rådgivning i plansaker for å forebygge støyproblemer
  • Saksbehandling av klager på støy
  • Saksbehandling søknader om støyende arbeid på kveld/ natt. 

Krav til støy

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Formålet er å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås. 

Helsedirektoratet har utgitt Musikkanlegg og helse som er en veileder til arrangører og kommuner. Veilederen skal bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) angir veiledende normer for støy.
 

Andre ressurser for ulike typer støy

  • "Akutt" og plagsom støy? Ta kontakt med politiet på tlf.02800.
  • Vegtrafikkstøy? Ta kontakt med vegkontoret på tlf. 22 07 30 00 dersom du har spørsmål om trafikkstøysituasjonen der du bor. Se også Vegvesenet sine sider om trafikkstøy.
  • Støy på jobben? Ta kontakt med arbeidstilsynet på tlf. 73 19 97 00. Se også arbeidstilsynets informasjonssider om Støy og helse.
  • Støy fra anlegg eller industrivirksomhet? Fylkesmannen forvalter forurensningsforskriftens kap.5 om støy, ta kontakt med Fylkesmannen på tlf. 78 95 03 00

Søknadsskjema støyende arbeid på kveld/ natt

Søknadsskjema støyende arbeid på kvald/natt her.