Virksomhetens plikter

Forskriften gjelder for dagmammavirksomheter, barneparker, familiebarnehager, barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. Virksomhetene skal være godkjent av kommunen (søknadsskjema) og de skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte. Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Foskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Avdeling Folkehelses oppgaver

• Motta og behandle søknader om godkjenning
• Føre tilsyn med alle skoler og barnehager i kommunen hvert andre til tredje år.
• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre mm.

• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften. Klage sendes til: postmottak@harstad.kommune.no NB! Ikke personopplysninger i klagen.