Avdeling Folkehelses oppgaver

Når det er påkrevd i henhold til forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse § 21, skal kommunen utstede nødvendig sertifikat for hygienekontroll på skip eller sertifikat for dispensasjon. 

Harstad kommune er godkjent av Folkehelseinstituttet til å utføre denne oppgaven. Kommuneoverlegen har det øverste ansvaret for dette arbeidet i kommunen.

Hygienesertifikatene har betegnelsen Ship sanitation control exemption certificate (Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip) og Ship sanitation control certificate (Sertifikat for hygienekontroll på skip).

 • Kommuneoverlegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, be om at fører av skip ved ankomst til første havn fremlegger sertifikat. Dersom det i slike tilfeller ikke kan fremlegges sertifikat for hygienekontroll eller dispensasjon, eller sertifikatet er ugyldig, skal kommuneoverlegen omgående varsles om dette av dem som utfører kontrollen med sertifikatene.
 • Etter foretatt inspeksjon om bord på skipet kan kommuneoverlegen beslutte at det foretas hygienekontroll og utstede sertifikat om foretatt kontroll eller om dispensasjon.
 • Er kommunen/havnen ikke godkjent for å utstede sertifikater, skal skipet henvises til nærmeste godkjente havn for befaring og utstedelse av sertifikat.
 • Sertifikatene er gyldige i 6 måneder, men kan forlenges med 1 måned, jf. IHR-forskriften § 21 siste ledd.
 • Kommunen vil kreve betaling for utført inspeksjon etter nasjonalt fastsatte takster.
 • Hygieneinspeksjon utføres på ordinære ukedager kl. 08-16.

Bestillingsprosedyre hygieneinspeksjon

 • Når utløpstid på SSCEC skal Harstad kommune ved avdeling Folkehelse i så god tid som mulig kontaktes for avtale om fornyelse av sertifikat.
 • Henvendelsene skal primært skje per e-post til postmottak@harstad.kommune.no

Henvendelsen skal inneholde:

 1. Navn på skip
 2. Registreringsnummer
 3. Last
 4. Nasjonalitet
 5. Navn og kontaktinformasjon på kontaktperson som kan avtale tidspunkt for inspeksjon
 6. Navn på kaptein og hvordan denne kan kontaktes
 7. Utløpsdato på tidligere SSCEC, og hvor dette er utskrevet (helst kopi av siste utstedte SSCEC)
 8. Sist anløpt havn og neste havn.
 9. Faktureringsadresse

Dersom det er mulig er den en fordel dersom tidligere SSCEC kan skannes inn og sendes som vedlegg til e-post.

Kontaktinformasjon

Takster

Takstene fastsettes av Helsedirektoratet, se takstene her.