• Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
  • Fra og med 1. august 2020 vil en samlet inntekt på under kr. 574 750,- gi rett til redusert foreldrebetaling.
  • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer per uke for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er lavere en 566 100,- (Gratis kjernetid fra 1. august 2020).
  • Dersom det er flere barn i husholdningen, skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.
  • Fra 1. januar 2020 er maksprisen på en barnehageplass kr 3 135,- per måned.

Dette kreves:

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

  • For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter  søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen  i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
  • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
  • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i det skal søkes til.

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling gjøres elektronisk

Dokumentasjon

Kommunen innhenter den dokumentasjonen som er nødvendig for å fatte vedtak om moderasjon.Søker skal ikke sende inn siste års skattemelding (2019).

  • Søker skal sende inn husholdningens siste års skattemelding (2019). For korrekt grunnlag på faktura i august, må dokumentasjon være vedlagt søknad innen 06.07.2020.
  • Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Nyttige lenker