Avdeling Folkehelses oppgaver

Kommunene er gjennom Folkehelseloven av 24. juni 2011, kap. 3, pålagt å drive miljørettet helsevern. Slikt helsevern omfatter alle de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på folks helse. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommunestyret i Harstad har delegert myndighet innen miljørettet helsevern til kommuneoverlegen. Avdeling Folkehelse er kommuneoverlegens organ i slike saker.

Avdeling Folkehelse skal føre tilsyn med alle de biologiske, kjemiske og fysiske faktorene i miljøet, som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Videre skal avdelingen drive ulykkesforebyggende arbeid, arbeide for positive miljøfaktorer, samt medvirke til bærekraftig utvikling

Arbeidsfeltet består av rådgivning og behandling av klager, uttalelser og medvirkning i kommunale planer, tilsyn og inspeksjonsvirksomhet rettet mot skole og barnehage, tilsyn med badeanlegg, hygienesertifikat på skip, samt generell informasjon og veiledning.  Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I særlige tilfeller kan avdelingen bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i boliger som er utleid.

Avdeling Folkehelse kan gi råd om: 

 • Inneklima
 • Luftforurensning
 • Støy 
 • Internkontroll
 • Sikkerhet og ulykkesforebygging
 • Fukt og muggsopp
 • Stråling og elektromagnetiske felt
 • Smittevern, blant annet legionella
 • Avfall og avfallshåndtering
 • Luktproblemer
 • Sosiale miljøfaktorer

Kontaktinformasjon

Enhetsleder

 • Kommuneoverlege Frode Risdal
 • Telefon: 77 02 70 02

Avdelingsleder, avdeling Folkehelse

Avdelingsingeniør, avdeling Folkehelse

Åpningstider

Mandag - fredag fra kl 08.00 til 15.30

Tjenestebeskrivelse

Se tjenestebeskrivelse her.

Ris, ros eller andre tilbakemeldinger

Ris, ros eller andre tilbakemeldinger sendes postmottak@harstad.kommune.no