Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU.


Samarbeidsutvalget (SU) ved Seljestad ungdomsskole

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Medlemmene i samarbeidsutvalget er:

 • Elevrådet, William Leiknes Kleming
 • Elevrådet, Leonora Adolfsen
 • Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen
 • FAU, Silvia Klo
 • FAU, Henrietta Maria Sørensen
 • Ansatte rep, Hilde Hofsø
 • Lærer rep, Lene Nordahl
 • Lærer rep. Laila Andersen
 • Enhetsleder, Ellen K. Andreassen

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

består av klassekontaktene fra hver klasse.

 • Leder, Silvia Klo
 • Nestleder, Henrietta Maria Sørensen
 • Sekretær, Gry Eikanger

Elevrådet 

Skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet består av hovedtillitsvalgte i hver klasse, med tilhørende vararepresentant.

 • Leder: William Leiknes Kleming
 • Nestleder: Leonora Adolfsen
 • Sekretær: Andreas Skjelle

Ledelsen ved Seljestad ungdomsskole

 • Ellen K. Andreassen; Enhetsleder og teamleder
 • Karita Strende; Rådgiver, avdelingsleder og teamleder for 10.trinn
 • Dag-Ivar Bådsvik;Avdelingsleder, teamleder 8.trinn og rektors stedfortreder
 • Elin Hartvigsen; Avdelingsleder/Spes.ped koordinator, teamleder på 9. trinn

SMU - Skolens miljøutvalg

 • Elevrådet, Leonora Adolfsen
 • Elevrådet, William Leiknes Kleming
 • Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen
 • FAU, Silvia Klo
 • Lærer rep, Laila Andersen
 • Eenhetsleder, Ellen K. Andreassen