Hvem har rett på spesialundervisning?

De som har rett til grunnskoleopplæring for voksne kan ha rett på spesialundervisning hvis de

  • ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen
  • har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Voksne i videregående opplæring har ikke rett på spesialundervisning.

Ved søknader vil kommunen be om en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/