Vi underviser etter ”Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere” . Som deltaker skal du kunne nå et ferdighetsnivå i norsk hvor du bruker og bygger videre på din medbragte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnlivet.

Voksne over 16 år med behov for norskopplæring kan delta på kurs.

  • Dersom du er kommet til Harstad som flyktning og er deltaker i introduksjonsprogram, har du egne rettigheter og plikter i forhold til norskopplæring.
  • Dersom du er bosatt i Norge på grunn av familieinnvandring, har du rett til gratis norskopplæring.
  • Dersom du er kommet hit på grunnlag av arbeidstillatelse, kan du delta mot betaling.

Tilbud om norskkurs tar utgangspunkt i din bakgrunn:

SPOR 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang.
SPOR 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang.
SPOR 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning.

Det gis tilbud om norskkurs på dagtid og på kveld.

i noen grupper brukes språkhjelpere i opplæringa.

Harstad voksenopplæring tilbyr også et nettbasert interaktivt norskkurs: Migranorsk.

For deltakere som har rett og plikt til norsk, er norskprøven og prøven i samfunnskunnskap obligatorisk. Se www.norskprøven.no

Personer som har plikt til å gjennomføre 600/ 300 timer norsk for å kunne søke permanent opphold. Plikten kan også innfris ved å bestå norskprøve med A2-nivå.