Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt om sentrumsplanen

Hoelhjørnet

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2025 skisseres mulighetene for å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad. I handlingsplanen ble det vedtatt å utarbeide en helhetlig sentrumsplan. I kommunal planstrategi 2012-2015 og virksomhetsplan 2013-2016 er dette tiltaket fulgt opp, med sikte på ferdig utarbeidet plan innen utgangen av 2014.

Harstadpakken - Åpent møte 26. august

I forbindelse med oppstart av planarbeidet som skal lede til en ny kryssløsning i Rema/Seljestad-området på rv. 83, inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte.

Sentrumsplanen tar form

Arbeidet med sentrumsplanen nærmer seg etter hvert løsningsforslag. En rekke vurderinger knyttet til de ulike temaene i sentrumsplanen er gjort blant annet på bakgrunn av innspill og idéer fra tiltakshavere i sentrum, befolkning og sektormyndigheter, samt kartleggingsarbeid utført av fagtematiske arbeidsgrupper. 

Mange innspill til sentrumsplanen

Etter annonsert oppstart av Kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 har det vært stor deltagelse i planarbeidet. Gjennom innspill, både i høringsrunden til planprogrammet og etterpå, og gjennom aktiv deltagelse i organiserte arbeidsgrupper, har mange idéer og meninger kommet fram.

Idékonkurranse

10 utkast mottatt. Resultatet av idekonkurransen offentligjøres den 14. desember på Galleri NordNorge kl 18.00
1 | 2