Beskrivelse

For å kunne selge øl med inntil 4,75 volumprosent alkohol, må en ha bevilling. Salgsbevilling gis for en bevillingsperiode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingshaver

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Vandelskrav

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrudt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder, dersom den tidligere slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkohol lovgivning og deltatt på kurs i ansvarlig vertskap.

Søknad

Søknader sendes:
Helsehuset
Harstad kommune
9479 HARSTAD

Søknadsskjema kan lastes ned fra vår skjemaoversikt.

Spørsmål vedrørende salgsbevilling kan rettes på mail til ann.silje.rolness@harstad.kommune.no

Saksbehandling

Søknad om salgsbevilling vil normalt bli behandlet innen 60 dager. Søknaden blir normalt sendt på høring til politiet og kemnerkontoret. Behandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden er mangelfult, høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.