I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010 (Miljøverndepartementet (MD) 2009). Formålet med planretningslinjene er å redusere energiforbruket, øke andelen fornybar energi og generelt skape grunnlaget for klimavennlige lokalsamfunn.

Planen gjelder i første rekke kommunenes egne bygg og egne aktiviteter, men kommunen håper at både informasjon og fokus på dette arbeidet skal inspirere den enkelte til å tenke energi og utslipp på en ny måte. Arbeidet med planen og tiltakene har hevet kommunens kompetanse og gjør kommunen i bedre stand til å løse utfordringer knyttet til energi og klima.

Klimaendringene er globale, men løsningene finnes lokalt. Kommunen kan bidra med kutt i klimagasser blant annet ved å satse på kollektivtransport, øke bruken av sykkel ved å etablere gang og sykkelveier, energieffektivisering av bygg, utfasing av oljekjeler, ivareta landbruksjord og informere om energisparemuligheter ved restaurering og nybygging av boliger og næringsbygg.

Holdningsskapende arbeid er viktig for å påvirke befolkningen og kommunen ønsker å gå foran med et godt eksempel. Kommunen har allerede startet tiltak for å redusere klimagassutslippene fra den kommunale bilparken ved å stille krav til CO2 utslipp i den nye leasingavtalen, noe som nesten halverer fremtidig CO2 utslipp sammenlignet med dagens. I tillegg har kommunen startet et prøveprosjekt med innkjøp av 4 elbiler (Peugeot iOn).

Utarbeidelse av energi- og klimaplan er vedtatt som en del av Harstad kommunes planstrategi. Harstad kommune satte i gang arbeidet med sin første energi- og klimaplan med oppstart desember 2009. Planen er utarbeidet med økonomisk støtte fra ENOVA. Den gir en oversikt over dagens energibruk i kommunen, ubenyttede energiressurser og utslipp av klimagasser. I planen presenteres også den forventede utviklingen av klimagassutslipp. I planens tiltaksdel presenteres hvordan kommunen kan bidra til blant annet redusert energibruk og reduserte klimagassutslipp.

Last ned energi- og klimaplan 2010-2013 (PDF)