Hugo Thode Hansen og Max Jenssen.jpg
Rådmann Hugo Thode Hansen og personalsjef Max Jenssen i Harstad kommune er fornøyd med utviklingen i sykefraværet. Foto: Øivind Arvola

Harstad kommune har tradisjonelt hatt et høyt sykefravær blant sine ansatte. Det har i snitt ligget på mellom ti og 11 prosent over veldig mange år. Men de to siste årene har det krøpet under ti.
- Vi hadde et ambisiøst mål for 2017 om å komme under 8.7 prosent, sier personalsjef Max Jenssen.
- Det har vi klart.

Tallene for 2017 viser et samlet sykefravær i Harstad kommune på 8,5 prosent.

- Det er spesielt gledelig at vi ser en nedgang innen alle de store områdene. Det er særlig positiv utvikling innen helse og omsorg og barnehage, sier rådmann Hugo Thode Hansen.
Kommunen har jobbet hardt og aktivt med å få ned sykefraværet, og det er flere forhold som ligger til grunn for nedgangen. Flere av dem slår inn samtidig, sier Jenssen.

  • Ledelse tettere på den ansatte, med tydelige avklaringer og forventninger.
  • Involvering i driften ved bruk av enkle verktøy for kontinuerlig forbedring (forbedringstavler).
  • Vektlagt verdier og faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.
  • Brukeren/tjenestemottakeren er satt i sentrum; det viser hvor viktig den enkelte ansatte er.   

- Mening og mestring i hverdagen er to stikkord for den enkelte ansatte, sier Thode Hansen, og legger til at involvering, satsting på mellomledernivå med økt kompetanse og myndiggjøring samt tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud er viktige faktorer.

Harstad 4. best

Nylig målte Statistisk sentralbyrå antall sykemeldinger i 25 kommuner som er med i et prosjekt der målet er å få ned antall sykemeldinger innen barnehager, skoler samt helse- og omsorgssektoren.
 Tallene fra første halvår i 2016 til første halvår i 2017 viser at Harstad er fjerde beste kommune, med en nedgang på sju prosent. 11 av de 25 kommunene hadde en økning.
- Vi tror dette prosjektet har hatt innvirkning. Det fører til refleksjoner, diskusjoner og aktiviteter, og ansatte aktiveres i større grad for å få en bedre arbeidshverdag, sier Jenssen.

Stadig forbedring

Sykefravær koster samfunnet årlig totalt 22 milliarder kroner, der halvparten er en kommunal kostnad.
- Viktigere enn den økonomiske besparelsen er at et lavt sykefravær gir bedre kontinuitet og kvalitet på våre tjenester og et totalt sett bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, sier Thode Hansen.

Tallene

Totalt har Harstad kommune cirka 1800 stillingshjemler. Av disse utgjør stillinger innen barnehager, skoler samt helse- og omsorgssektoren over to tredjedeler.
Målet er 7,8 prosent sykefravær i 2018.

Her er tallene for tjenesteområdene:

Sykrefravær Harstad kommune
Tjeneste 2015 2016 2017
 Alle barnhagene  13,0  11,4  9,7
 Alle skolene  8,8  8,6  8,5
 Alle helse og omsorg  11,7  11,4 9,8 
 Alle andre enheter  -  -  6,5