Av enhetsleder hjemmetjeneste Sissel Fenes, enhetsleder koordinerende enhet Aud Johansen, kommuneoverlege og enhetsleder helse og mestring Frode Risdal, kommunalsjef Rita Johnsen, enhetsleder heldøgns omsorg Baard Haugen og enhetsleder bo og oppfølging Randi Kristensen.

Å bidra til en god og trygg alderdom for våre innbyggere er en av våre hovedoppgaver. Vi har over tusen dyktige ansatte i helsesektoren, og disse strekker seg langt hver dag for å gi best mulig tjenester for våre eldre. I de aller fleste tilfellene mener vi at vi lykkes.

Prioritering

I Harstad kommune har vi 270 beboere på sykehjem og bosentre. I 2018 fikk 95 eldre plass, de fleste uten ventetid. Noen måtte dessverre vente i en kortere eller lengre periode og vi opplever at vi får kritikk for våre prioriteringer. Det er en krevende jobb å fordele et knapphetsgode, spesielt når vi ikke kan innfri klare ønsker om spesifikke sykehjem eller tjenester. Vi må gjøre vurdering av hvem som har det største behovet og det er vår jobb å formidle våre prioriteringer med forståelse og omsorg.

Læring

Koordinerende enhet prioriterer plassene og tjenestene vi tilbyr, og de ansatte der behandlet 3349 saker i 2018. Vår oppfatning er at de aller fleste er fornøyd med de helsetjenestene de tilbys. Knapt to prosent av søknadene endte med avslag, og noen av disse ble påklaget til Fylkesmannen.  Når fylkesmannen konkluderer ned at vi ikke har gjort en god nok jobb, er dette noe vi tar på alvor, lærer av, og endrer vår praksis.

Menneskelig å feile

Det vil alltid være en risiko for at det gjøres feil så lenge det er mennesker involvert. Det er saker hvor vi har gjort feil, eller har rutiner og prosedyrer som ikke er gode nok. Når det går ut over våre innbyggere er det svært leit for oss, og noe vi selvfølgelig beklager; samtidig som vi gjør vårt ytterste for å lære av våre feil.

Kontinuerlig forbedring

Vi har i 2018 totalt endret organiseringen av omsorgstjenestene for å sikre nødvendig fokus på kvalitetsarbeid. Vi jobber systematisk med internkontroll og kontinuerlig forbedring, og har utviklet system for dette. Vi ønsker aktive medarbeidere som hele tiden ser etter bedre og mer hensiktsmessige måter å løse oppgavene på.

Kvalitetssatsing

Vi jobber med å få på plass en kompetansehevingsplan for alle ansatte, for å sikre at våre ansatte har den kompetansen de trenger. Eksempel på andre kvalitetstiltak er at vi har utarbeidet ernæringsstrategi for sykehjem og bosenter, det jobbes med forebygging av fall, og det er utarbeidet en prosedyre for pårørendeoppfølging. I tillegg er det arbeidet aktivt med å sikre forsvarlig dokumentasjon og gode pasientforløp.

Kommunikasjon

Ledere og ansatte innen helse og omsorg kommuniserer daglig med sårbare mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Det er en tydelig forventning om at våre ansatte skal kunne håndtere denne kommunikasjonen på en god måte, og vi har fokus på og jobber med dette hele tiden.

Ta kontakt

De siste dagers medieoppslag viser at vi kan bli bedre, og vi er på ingen måte ufeilbarlig. Men vi mener vi er på rett vei med våre satsinger. Derfor er det viktig for oss å få konstruktive tilbakemeldinger når noen mener vi ikke gjør jobben vår godt nok. Til syvende og sist er helse og omsorg i Harstad vårt ansvar. Vi er åpen for dialog med brukere, pårørende og innbyggere forøvrig som har tanker om hvordan vi kan forbedre oss.

Vårt mål er at Harstad leve opp til sitt slagord – attraktiv hele livet. 

Det er – og skal være – godt å bo i Harstad.