Kommuneportrettet er en analyse av tilstanden og framtidsutsiktene i kommuner, basert på offentlig tilgjengelig statistikk.

Utgangspunktet for gjennomgangen er at Harstad klatrer 110 plasser i årets kommunebarometer, fra en 276. plass i fjor til 166. plass i år. Det er det beste resultatet Harstad har hatt i barometeret siden 2014.

I sin analyse skriver Kommunal rapport at «I Harstad ser det ut som om det er blitt staket ut en ny kurs, og denne gir tydelige effekter i Kommunebarometeret. I åtte av tolv sektorer viser kommunen forbedringer det siste året, og spesielt er det grunn til å merke seg at kommunen ved Vågsfjorden klatrer 156 plasser i skolesektoren og 84 plasser i pleie og omsorg. En jevn befolkningsvekst, et driftsresultat over gjennomsnittet og et solid disposisjonsfond gir gode framtidsutsikter for Harstad.»

Avisen drar frem at innen helse og omsorg så har kommunen gitt beboerne på sykehjem mer tid med lege og fysioterapeut, samt at antall årsverk for både geriatriske sykepleiere og ergoterapeuter er styrket.

På skole har kommunen klatrer fra 291. plass i fjor til en 145. plass i år. Dette har sin grunn i at avgangselevene i 10. klasse har forbedret sine grunnskolepoeng, trivselen på 10. skoletrinn er høyere, den fysiske aktiviteten i 5.–7. trinn har økt det siste året, i tillegg til en rekke små forbedringer på mange felt.

Alt i alt er Harstad nest best i nord, eller som avisen skriver:  Harstad er ikke lenger bare en i mengden i Kommunebarometeret. Bare Tromsø kan vise til bedre resultater i nord.