Harstad kommune får tildelt næringsfond-midler fra Troms fylkeskommune årlig.

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til. 

Søkere med virksomhet eller prosjekter som faller innenfor dette formål kan søke om tilskudd fra næringsfondet.

Det kommunale næringsfondet og fond for regional satsing, publiseres på senhøsten hvert år, via kommunens hjemmeside og i media. Søkere må opprette søkerprofil, og søke, i «regionalforvaltning.no»

Søknadsfrist: 30. november 2018

Behandling av søknader vil pågå fram til endelig vedtak i påfølgende møte i Formannskapet.

Tilskuddordningen det kan søkes på er «Kommunalt næringsfond 2018». Alle punkter i søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut.
Ta kontakt med næringsavdelingen før søknaden skrives, for nyttige tips og råd for å skrive en «enkel og god» søknad. Ta også kontakte med næringsavdelingen ved andre relevante spørsmål.

Næringssjef Bjørn Akselsen, bjorn.akselsen@harstad.kommune.no, (911 79 960/ 77 02 60 00)

Næringsrådgiver Per-Åge Nygård, per-age.nygard@harstad.kommune.no, (907 67 533/77 02 60 00)