Forskriften gjelder for dagmammavirksomheter, barneparker, familiebarnehager, barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. Virksomhetene skal være godkjent av kommunen og de skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

 

Avdeling Folkehelse fører regelmessig tilsyn med alle skoler og barnehager i kommunen.

 

Helsedirektoratet har utgitt veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., og to informasjonsfoldere til foreldrene til barn i barnehagen og skolen. Veiledningsmaterialet gir utfyllende opplysninger om de enkelte bestemmelsene i forskriften.

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Internkontroll
Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.
Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter egen utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og å hindre gjentagelse.

Det er også viktig å merke seg at rektor/styrer har plikt til å informere brukerne eller foresatte om forhold ved skolen/barnehagen som kan virke negativt på helsen. På samme måte har også rektor/styrer plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten (kommuneoverlegen og eventuelt miljørettet helsevern) om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis uoppfordret.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
• Motta og behandle søknader om godkjenning
• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften
• Føre tilsyn, evt i form av systemrevisjon
• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre mm.