Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Kommunale planer/Sentrumsplan

Sentrumsplan

Hoelhjørnet

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2025 skisseres mulighetene for å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad. I handlingsplanen ble det vedtatt å utarbeide en helhetlig sentrumsplan. I kommunal planstrategi 2012-2015 og virksomhetsplan 2013-2016 er dette tiltaket fulgt opp, med sikte på ferdig utarbeidet plan innen utgangen av 2014.

Kunngjøring av planvedtak: Kommunedelplan for Harstad sentrum

Kommunestyret i Harstad har i møte 8.12.2016 vedtatt Kommunedelplan for Harstad Sentrum.

20.12.2016

Sentrumsplanen på ny høring

KUNNGJØRING NYTT OFFENTLIG ETTERSYN: KOMMUNEDELPLAN FOR HARSTAD SENTRUM

Planutvalget har i møte 22.06.16 vedtatt å legge Kommunedelplan for Harstad sentrum ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

23.06.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn: Kommunedelplan Harstad sentrum

Planutvalget har i møte 21.04.15 vedtatt å legge Kommunedelplan for Harstad sentrum ut til offentlig ettersyn.

23.04.2015

Fremtidens bussløsning i Harstad - åpent møte onsdag 21. januar

Harstadpakken skal investere over 100 millioner kroner i nye kollektivløsninger, og dette vil gi Harstad en unik mulighet til å bli en bussby.

13.01.2015

Varsel om oppstart av områdeplan for Harstad sentrum

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av planarbeid. 

09.10.2014

Harstadpakken - Åpent møte 26. august

I forbindelse med oppstart av planarbeidet som skal lede til en ny kryssløsning i Rema/Seljestad-området på rv. 83, inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte.

21.08.2014

Sentrumsplanen tar form

Arbeidet med sentrumsplanen nærmer seg etter hvert løsningsforslag. En rekke vurderinger knyttet til de ulike temaene i sentrumsplanen er gjort blant annet på bakgrunn av innspill og idéer fra tiltakshavere i sentrum, befolkning og sektormyndigheter, samt kartleggingsarbeid utført av fagtematiske arbeidsgrupper. 

24.04.2014

Mange innspill til sentrumsplanen

Etter annonsert oppstart av Kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 har det vært stor deltagelse i planarbeidet. Gjennom innspill, både i høringsrunden til planprogrammet og etterpå, og gjennom aktiv deltagelse i organiserte arbeidsgrupper, har mange idéer og meninger kommet fram.

17.01.2014

Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Miljøverndepartementet har i brev av 27.august 2013 sendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel ut på høring til alle landets kommuner.

11.10.2013

Idékonkurranse

10 utkast mottatt. Resultatet av idekonkurransen offentligjøres den 14. desember på Galleri NordNorge kl 18.00
26.04.2011
Powered by CustomPublish AS