Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Administrasjon»Kommunale planer»Sentrumsplan

Sentrumsplan

Hoelhjørnet

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2025 skisseres mulighetene for å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad. I handlingsplanen ble det vedtatt å utarbeide en helhetlig sentrumsplan. I kommunal planstrategi 2012-2015 og virksomhetsplan 2013-2016 er dette tiltaket fulgt opp, med sikte på ferdig utarbeidet plan innen utgangen av 2014.

Kunngjøring av planvedtak: Kommunedelplan for Harstad sentrum

Kommunestyret i Harstad har i møte 8.12.2016 vedtatt Kommunedelplan for Harstad Sentrum.

20.12.2016

Sentrumsplanen på ny høring

KUNNGJØRING NYTT OFFENTLIG ETTERSYN: KOMMUNEDELPLAN FOR HARSTAD SENTRUM

Planutvalget har i møte 22.06.16 vedtatt å legge Kommunedelplan for Harstad sentrum ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

23.06.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn: Kommunedelplan Harstad sentrum

Planutvalget har i møte 21.04.15 vedtatt å legge Kommunedelplan for Harstad sentrum ut til offentlig ettersyn.

23.04.2015

Fremtidens bussløsning i Harstad - åpent møte onsdag 21. januar

Harstadpakken skal investere over 100 millioner kroner i nye kollektivløsninger, og dette vil gi Harstad en unik mulighet til å bli en bussby.

13.01.2015
Bybilde

Folkemøte om Sentrumsplan

Harstad kommune har den glede å invitere til åpent folkemøte om sentrumsplan i Harstad.
Sted: Nordic Hall
Tid: 12.november fra 18:00-20:00.

10.11.2014

Varsel om oppstart av områdeplan for Harstad sentrum

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av planarbeid. 

09.10.2014

Harstadpakken - Åpent møte 26. august

I forbindelse med oppstart av planarbeidet som skal lede til en ny kryssløsning i Rema/Seljestad-området på rv. 83, inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte.

21.08.2014

Sentrumsplanen tar form

Arbeidet med sentrumsplanen nærmer seg etter hvert løsningsforslag. En rekke vurderinger knyttet til de ulike temaene i sentrumsplanen er gjort blant annet på bakgrunn av innspill og idéer fra tiltakshavere i sentrum, befolkning og sektormyndigheter, samt kartleggingsarbeid utført av fagtematiske arbeidsgrupper. 

24.04.2014

Mange innspill til sentrumsplanen

Etter annonsert oppstart av Kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 har det vært stor deltagelse i planarbeidet. Gjennom innspill, både i høringsrunden til planprogrammet og etterpå, og gjennom aktiv deltagelse i organiserte arbeidsgrupper, har mange idéer og meninger kommet fram.

17.01.2014

Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Miljøverndepartementet har i brev av 27.august 2013 sendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel ut på høring til alle landets kommuner.

11.10.2013
Powered by CustomPublish AS