Elever med atferdsproblemer tiltrekker seg mye oppmerksomhet, blir satt i negativt fokus og utvikler ofte fastlåste, negative samhandlingsmønstre med andre barn og voksne. De viser manglende sosiale ferdigheter og responderer ikke som forventet i læringssituasjonen.

Selvom det ofte bare er noen få elever (3–5 %) som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer, vil de kunne påvirke hele skolens læringsmiljø på en svært negativ måte. Lærere og medelever opplever dem som både forstyrrende og truende. På grunn av sin atferd blir deres egne skolefaglige og sosiale læringsmuligheter redusert, og de har en økt risiko for utstøting. Det er verdt å merke seg at elever som viser alvorlige atferdsproblemer likevel har de beste utviklingsmuligheter, så lenge de er inkludert i skolen og lokalmiljøet gjennom pro-aktive støttetiltak.

Forskning viser at det har liten effekt å fokusere utelukkende på enkeltelevers problematferd, uten samtidig å fremme en pro-aktiv skolekultur. Et pro-aktivt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse, der de ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og der de voksne gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Universelle, systematiske og effektive forebyggingstiltak retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Det bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer. Elever som ikke responderer på universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifi sert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Aktiv støtte gjennom handling og deltakelse fra skolens ansatte, ledelse, foreldre og elever er avgjørende for utvikling av et godt læringsmiljø, der elevene trives og føler seg trygge, og der de har gode arbeids- og utviklingsmuligheter. PALS er et skoleomfattende tiltaksprogram som har tatt hensyn til denne kunnskapen.

Last ned PALS-heftet som PDF for mer informasjon