Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Kommunale planer/Sentrumsplan/Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjekt kommunedelplan for Harstad sentrum.

I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2025 skisseres mulighetene for å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad. I handlingsplanen ble det vedtatt å utarbeide en helhetlig sentrumsplan. I kommunal planstrategi 2012-2015 og virksomhetsplan 2013-2016 er dette tiltaket fulgt opp, med sikte på ferdig utarbeidet plan innen utgangen av 2014.

Målet er at kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 skal være et verktøy for god utvikling i Harstad sentrum. Planen skal operasjonalisere og konkretisere sentrumsvisjonen om ønsket utvikling fra vedtatt kommuneplan. Den må være overordnet nok til å sikre sammenheng mellom viktige funksjoner i byen, men med detaljerte nok bestemmelser til å være et styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.

For å nå målet om å skape en mer levende og attraktiv by skal denne prosessen handle om å sikre sentrum en god boligstruktur, et mangfold av arbeidsplasser, levende fasader, et variert utvalg av butikker og kaféer, effektiv samferdsel og trygg fremkommelighet, utnytte potensialet i sjøfronten, tilrettelegge rekreasjonsområder med fokus på bruk året rundt, og med alle mulighetene man nå har til å utvikle og fornye; også ta vare på det historiske som identitetsskapende.

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 19.09.2013. I dette dokumentet skisseres en rekke utredningsspørsmål som skal ligge til grunn for planprosessen. Til dette arbeidet er det nedsatt fem arbeidsgrupper. Gruppene ledes av fagledere fra Harstad kommune, og består ellers av eksterne fagpersoner, representanter for gårdeierne, næringsforeningen og politikere fra planutvalget. Mandatet til gruppene er å bistå ekstern konsulent i kartleggingsarbeidet, samt komme med anbefalinger innen sine fagområder. Gruppene skal utrede temaene i planprogrammet, komme med innspill generelt, utrede forslag til tiltak i handlingsplanen, fremme forslag til planbestemmelser, og forholde seg til høringsinnspill.

 

9. februar 2011
Sist oppdatert: 14. oktober 2013
Powered by CustomPublish AS