A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Om skolen

Om Kila skole

Informasjon om Kila skole i Harstad kommune.

Organisasjonsnummer: 974626829
Rektor: Peder Johnsen

Kila skole er en barne- og ungdomsskole med 20 klasser og ca. 470 elever. Skolen ligger ca. 10 km. sør for sentrum av Harstad. Vi er så heldige å ha et relativt nytt skolebygg og fine uteområder, og vi er godt utstyrt med både inventar og læremateriell.

Kila skole

Skolen satser sterkt på oppbygging og utvikling av digital kompetanse. Vi tilbyr kurs og veiledning til andre skoler.

Undervisningen ved skolen legges opp som 4 – 6 ukers temaperioder. Vi organiserer skoledagen mest mulig fleksibelt, og elevene jobber etter tilpassede arbeidsplaner.

Vi satser sterkt på å heve leseferdighetene til best mulig nivå, og jobber systematisk med dette fra 1.klasse av. Dette skoleåret har skolen ei 40 % stilling som leseveileder, og alle klassene på småtrinnet er i tillegg styrket med timeressurser. Det jobbes både direkte mot elever og elevgrupper med systematisk begynneropplæring, og med kompetanseheving for samtlige lærere og assistenter på småtrinnet.

Kila skole

Skolen har utviklet en sosialpedagogisk plan for å jobbe systematisk med elevenes sosiale kompetanse. I denne planen inngår handlingsprogram rettet mot mobbing og vold. Vi tilbyr kurs til alle førsteklasseforeldre basert på ”Dialog”, organisert som et samtaletilbud på 6 timer i grupper ledet av sosiallærer, et tilbud til ”vanlige foreldre til vanlige barn”. Vår intensjon med dette er styrking av foreldrerollen og systematisk forebygging av atferdsvansker.

Skolen har nedfelt en pedagogisk plattform som viser vår struktur på organisering av undervisninga. Skolens visjon er:
Vi har lyktes med opplæringa, når alle elever kan si om seg selv: ”Jeg duger!”

For å skape og opprettholde et godt læringstrykk, har vi laget Kilaplanen. Dette er en lokal handlingsplan for å følge kommunens system for kvalitetsvurdering av virksomheten etter opplæringsloven. Våre mål er:

  • best mulig måloppnåelse for våre elever, og
  • best mulig evaluering av læringsarbeidet ved skolen

Planene evalueres hvert år i mai/juni, og kriterier for evalueringa inngår i planen.

Skoleåret 2009/2010 deltar skolen med 8. klassetrinn i ”Nordområdeprosjektet”, i nettverk med flere skoler i Tromsøområdet.

Skolen deltar også med 9 lærere/ledere i VLS-prosjektet: Vurdering, Læring og Skoleutvikling, som er igangsatt for alle skolene i kommunen. Prosjektstart februar 2010, med veiledning fra universitetet i Tromsø. Representanter for skolen brukes flittig som foredragsholdere for andre skoler/utdanningsrelaterte institusjoner der skolens utviklingsarbeid og praksisendringer presenteres.

Kila skole er definert som en lærerutdanner ved at vi er praksisskole for Høgskolen i Alta og Universitetene i Bodø og Tromsø. Dette skoleåret har vi tre studentgrupper og noen enkeltstudenter. Lærerutdanningen er nå i sterk endring, med tettere samarbeid mellom praksisfeltet og universitetene, og der kravene til godkjente praksisskoler er tydeliggjort. Vi definerer det som et kvalitetstegn ved skolen vår at vi er godkjent som lærerutdanner.

Januar 2011 er det 61 ansatte ved skolen (administrasjon, lærere, assistenter).

Kila skole

10. mai 2011
Sist oppdatert: 29. oktober 2014
Powered by CustomPublish AS