Kommunene er gjennom Folkehelseloven av 24. juni 2011, kap. 3, pålagt å drive miljørettet helsevern. Slikt helsevern omfatter alle de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på folks helse. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommunestyret i Harstad har delegert myndighet innen miljørettet helsevern til kommuneoverlegen. Avdeling for Folkehelse er kommuneoverlegens organ i slike saker.

Avdeling for Folkehelse skal føre tilsyn med alle de biologiske, kjemiske og fysiske faktorene i miljøet, som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Videre skal avdelingen drive ulykkesforebyggende arbeid, arbeide for positive miljøfaktorer, samt medvirke til bærekraftig utvikling

Arbeidsfeltet består av rådgivning og behandling av klager, uttalelser og medvirkning i kommunale planer, tilsyn og inspeksjonsvirksomhet rettet mot skole og barnehage, tilsyn med badeanlegg, hygienesertifikat på skip, samt generell informasjon og veiledning.  Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I særlige tilfeller kan avdelingen bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i boliger som er utleid.

Rådgiverne kan gi råd om: 

 • Inneklima
 • Luft-, grunn-, og vannforurensning
 • Støy og akustikk
 • Internkontroll/HMS-systemer
 • Sikkerhet og ulykkesforebygging
 • Fukt og muggsopp
 • Stråling og elektromagnetiske felt
 • Smittevern, blant annet legionella
 • Avfall og avfallshåndtering
 • Luktproblemer
 • Sosiale miljøfaktorer
 • Kommunale planprosesser

Følgende forvaltes gjennom miljørettet helsevern:

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - Fredag fra kl 0800 til 1530.

Kontaktpersoner

Enhetsleder

 • Kommuneoverlege Frode Risdal
 • Telefon: 77 02 70 02

Avdelingsleder, Avdeling for Folkehelse

Avdelingsingeniør, Avdeling for Folkehelse