Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Planer/Miljø- og klimaplan 2008-2011

*** Planen er under rullering ***

Miljø- og klimaplan 2008-2011

Kort beskrivelse av miljø- og klimaplan for Harstad kommune, men lenke til hele planen som vedlegg.

Miljø- og klimaplan for Harstad kommune skal tilrettelegge for og motivere til mer bærekraftig tenking og handling både i Harstad kommune som virksomhet, i lokalsamfunnet og blant kommunens innbyggere. Miljø- og klimaplanens overordnede målsetting og visjon er at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling.

Miljø- og klimaplanen er en tverrsektoriell temaplan2. Det vil si at den omfatter en rekke temaer, fagområder, samarbeidsformer, målsettinger og tiltak som til sammen utgjør kommunens arbeid med miljøoppgavene. Planen angår alle deler av kommunens virksomhet og skal være styrende for miljøpolitikk og miljøsatsning i Harstad kommune.

Miljø- og klimaplanen for Harstad kommune skal:

 • Identifisere kommunens miljømål og utarbeide strategier for å nå disse, samt plassere ansvar for å nå miljømålene så tydelig som mulig i organisasjonen.
 • Ha en handlingsplandel (handlingsprogram) som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå miljømålene, samt en prioritering av tiltakene.

I Miljø- og klimaplanen omfatter miljøbegrepet det ytre miljøet, med særlig vekt på naturmiljøet. Mellommenneskelige relasjoner og psykososialt miljø omfattes ikke av planen. På bakgrunn av styringssignaler fra statlige og regionale myndigheter samt kommunens egne mål, er det valgt ut fire fokusområder for den lokale miljøsatsningen:

 • Samfunnsutvikling og ressursforvaltning
 • Klima og energi
 • Avfall og forurensning
 • Miljøinformasjon

Prioritet 1 tiltak (i vilkårlig rekkefølge):

 1. Miljørådgiverstilling økes fra 50% til 100 %
 2. Etablere nettstedet "Miljøstatus i Harstad
 3. Årlig kampanje mot forsøpling i samarbeid med byens
 4. næringsliv
 5. Avsette midler til oppfølging av forsøplingssaker
 6. Evaluere og revidere interne rutiner for oppfølging av forsøplingssaker
 7. Vurdere innføring av lokal forskrift for gebyrilegging ved brudd på politivedtektene
 8. Rullere Transportplan fra 1995
 9. Utarbeide oversikt/temakart over eksisterende gang-/sykkelveier
 10. De viktigste naturområdene innarbeides i kommuneplanens arealdel med tanke på hvor planlagte industriområder/tomter kan legges ut.
 11. 100% prosjektstilling til enøkprosjekter (til forprosjekter energi)
 12. Forprosjekt utredning energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg (støttes med inntil kr 100' fra Enova)
 13. Forprosjekt utredning av mulige anlegg for nær-/fjernvarme/varmeproduksjon (Støttes med inntil kr 100' fra Enova)
 14. Krav om miljøvennlige energiløsninger i kravspesifikasjoner for nye kommunale bygg.
 15. Oppfølging planlagte miljøtiltak i indre havn Harstad
 16. Årlig annonsering av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
 17. Etablere stasjoner og rutiner for kildesortering i alle kommunale bygg

Last ned Miljø- og klimaplan 2008-2011 som PDF

3. februar 2011
Sist oppdatert: 12. juli 2016
Powered by CustomPublish AS