Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg/Miljørettet helsevern/Lokal luftkvalitet

Lokal Luftkvalitet

Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I dag overskrides de nasjonale målene i de fleste større byer og tettsteder i Norge. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har vi også juridisk bindende grenseverdier i kapittel 7 i forurensningsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet.

Luftforurensing utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Det er imidlertid stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes.

De mest sårbare for luftforurensning er barn, eldre og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser. I tillegg synes fedme og lav sosioøkonomisk status å kunne disponere for de uønskede helseeffektene.

Svevestøv gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer ved kortvarig eksponering, men langvarig eksponering kan bidra til utvikling av sykdom. Eksponering for NO2 synes å bidra til helseeffekter, men det er vanskelig å skille effekten av NO2 fra effekten av svevestøv. Eksponering for NO2 og svevestøv henger som regel sammen og nivået av NO2 sies å kunne være en indikator for den lokale luftkvaliteten.

Luftkvalitet i Harstad

I januar/februar 2011, ble det foretatt en enkel kartlegging av konsentrasjonsnivået av NO2 i Harstad sentrum basert på passive prøvetakere. I januar/februar 2013 ble det foretatt nye målinger med samme metode, i de samme målepunktene. Målingene fra 2013 viste en økning i NO2 -konsentrasjon ved samtlige målepunkter. NILU antok at økningen var et resultat av dårligere spredningsforhold i 2013 enn i 2011.

Vinteren 2013 ble den høyeste  NO2 -verdien på 56,1 μg/m3 målt ved rundkjøringen i Harstad sentrum. For å kunne være sikker på at forurensningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel (40 μg/m3) ikke var overskredet ved dette målepunktet, vedtok formannskapet å utføre nye målinger ved fem utvalgte punkter i løpet av sommeren 2013 for å få et bilde av antatte nivåer i løpet av et helt år.

Målingene fra sommeren 2013 ga som forventet vesentlig lavere resultater enn vintermålingene, men utregning av årsmiddelverdi med utgangspunkt i vinter- og sommermålinger viste at i 2013 kunne målepunktet ved rundkjøringen i Sjøgata overskride øvre vurderingsterskel for NO2 (32 μg/m3) angitt i vedlegg 3 til forurensningsforskriften. For å holde et øye med luftkvaliteten vedtok formannskapet å gjennomføre enkle målinger av NO2 i treukersperioder ved fem målepunkter hver vinter.

Resultater fra vintermålinger av NO2 i Harstad sentrum

Nr på kart

Sted

Vinter 2011 (µg/m3 )

Vinter 2013 (µg/m3 )

Vinter 2014 (µg/m3 )

Vinter 2015 (µg/m3 )*

Vinter 2016 (µg/m3 )**

Gjennomsnitt vintermålinger (µg/m3 )

1

Trondenes (1)

3,7

9,4

8,0

3,3

6,0

6,1

18

Rundkjøring DnB (2)

28,3

54,1

35,6

26,4

 

28,9

15

Seljestad barnehage (3)

4,4

30,9

24,7

12,1

24,9

19,4

8

Slottet (4)

16,3

40,1

29,9

12,8

27,4

25,3

2

Gangsås (5)

2,5

6

5,3

4,5

6,6

5,0

 

Summert

55,2

140,5

103,5

59,1

64,9

84,6

* Måler ved Slottet har vært fuktig

** Måler ved rundkjøring DnB var borte på innsamlingstidspunkt, derfor ingen resultat fra dette målepunktet

Resultatene fra målingene vintrene 2014, 2015 og 2016 er lavere enn vinter 2013 på samtlige lokasjoner. Høyere temperaturer og mere vind har ført til bedre spredningsforhold i 2014, 2015 og 2016. Trenden i siste årene tider på at rundkjøringen i Harstad sentrum har fremdeles den høyeste verdien, alle målte verdiene er under 40 μg/m3, noe som betyr at årsgrenseverdi for NO2 angitt i forurensningsforskriften og folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier (40 μg/m3) sannsynligvis ikke vil være overskredet i noen av punktene.

Miljødirektoratet har valgt Harstad som en av byene hvor luftkvaliteten skal kartlegges ved hjelp av såkalte mikrosensorer. Det ble i august 2015 satt opp 3 mikrosensorer i Harstad sentrum. Målingene skal foregå over ett år. Resultater fra målingene vil foreligge i september 2016.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Januar-2017/Lokal-luftkvalitet-kartlagt-i-utvalgte-byer/

16. juni 2016
Sist oppdatert: 17. juli 2017
Powered by CustomPublish AS