Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy og skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.  Planutvalget har i møte 27.6.2018, møtesak 18/70, vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel for Harstad ut til nytt offentlig ettersyn.  Det ble i møte vedtatt følgende; «Boligområde i Fauskevåg bes konsekvensvurdert og tatt inn i plandokumentene». Boligområdet det henvises til er et innspill som kom inn fra Fauskevåg Fjæralag, den 3.5.2017.

Viktige nye tema i planforslaget er nytt plankart der tidligere Bjarkøy er med i samme plankartet. Videre er bestemmelsene revidert og hensynssoner er kommet inn som ny egenskap i plankartet.

Planforslaget som nå legges ut til høring er omarbeidet siden forrige høring som var i 2017. De vesentligste endringene er; Golfbane på Halsebø, utvidelse av masseuttak på Skruven på Bjarkøya og utvidelse av næringsområde på Sandtorg. I tillegg er det tatt inn 4 boligområder i Fauskevåg. Videre er det satt på hensynssone for å markere reindriftas særverdiområder, større kraftlinjer og fredete kulturminner.

Det er avdekket en mangel i plandokumentene, og gjelder et fremtidig næringsområde på Rødskjær. Det fremtidige næringsområdet er falt ut av planbeskrivelse og i oppsummering i KU, men ligger i plankartet og bestemmelser.

Næringsområdet det her er snakk om er blitt utredet i en egen reguleringsprosess, der konsekvensene for etableringen av næringsarealet er grundig dokumentert. Dette er også årsaken til at området ikke er omtalt i de ovenfor nevnte dokumentene. Likevel finner Harstad kommune det riktig å informere særskilt at denne endringen ikke er omtalt i plandokumentene.

Harstad kommune beklager det inntrufne og ber høringsinstansene ta med denne informasjonen videre i høringsprosessen.

Høringen består av følgende dokumenter:

 1. Plankart
 2. Plankart i PDF-format, datert 3.7.2018.
 3. Planbestemmelser, datert 3.7.2018.
 4. Planbeskrivelse, datert 3.7.2018.
 5. Konsekvensutredning, datert 3.7.2018.
 6. Merknadsbehandling datert 3.7.2018.
 7. Protokoll fra møte i planutvalget 27.6.2018
 8. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 13.6.2018.
 9. Handelsanalyse Biltema på Gangsås Næringspark. 2017. Norconsult AS på oppdrag fra Gangsås Næringspark.
 10. Samfunnsanalyse. Økonomi, attraktivitet og helse. 2017. Bedriftskompetanse AS på oppdrag fra Hinnøy Golfklubb.
 11. Veiledning i bruk av interaktivt plankart.

Høring: Aktuelle høringsinstanser blir varslet ved egen ekspedisjon.  Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 16.7.2018 – 30.9.2018 i rådhusets ekspedisjon og på Harstad bibliotek. Planforslaget kunngjøres også i avisene Harstad Tidende og Nordlys.

Merknader/uttalelser til planforslaget skal være mottatt innen 31.10.2018.

Adresse: postmottak@harstad.kommune.no