Digitaliseringsstrategien

Bedre tjenester til våre innbyggere og enklere for våre ansatte å gjøre en god jobbHarstad kommune har en helhetlig og overordnet digitaliseringsstrategi som styrer og favner om alt av digitaliserings- og IKT-arbeidet i kommunen. Strategien viser satsningsområder, retning og prioriteringer for videre arbeid slik at Harstad kommune kan tilby bedre tjenester for våre ansatte, innbyggere og næringsliv.

Strategien ble vedtatt og er en av fire hovedsatsninger i Virksomhetsplan 2018-2021.

Digitalisering er en av tre hovedsatsninger i forslag til Virksomhetsplan 2019-2022.

Les hele digitaliseringsstrategien til Harstad kommune.

Satsningsområder

Harstad kommune skal jobbe med disse satsingsområdene i sin digitale transformasjon.

Brukerfokus

Vi vil gjøre våre tjenester mer brukervennlige ved å legge vekt på brukernes behov, tilby god brukerstøtte, forenkle og automatisere. Vi skal benytte tjenestedesign for å skape gode og helhetlige brukeropplevelser.

Digital kompetanse

Vi utvikler vår digitale kompetanse slik at Harstad kommune får digitale, engasjerte og kompetente ansatte og ledere. Vi tilbyr opplæring på våre digitale tjenester til våre innbyggere.

Digital dialog

Vi arbeider for å gjøre digital samhandling til et naturlig førstevalg, slik at profesjonell digital dialog blir et kjennetegn ved Harstad kommune. Det skal være enkelt, sikkert og tilgjengelig.

Innovasjon, styring og prioritering

Harstad kommune skal være en nytenkende og utviklingsorientert organisasjon. Vi realiserer de gode ideene og prioriterer aktiviteter som gir gevinst for innbyggerne våre.

Tjenestenes behov i en digital hverdag

Kommunens tjenester skal utnytte tilgjengelige og fremtidsrettede løsninger. Profesjonell samhandling mellom den enkelte tjeneste og digitaliseringsteamet skal sikre løsninger som leverer på tjenestens behov. Den enkelte tjeneste tar eierskap til utvikling og forvaltning av sine digitale løsninger. Digitaliseringsteamet understøtter tjenestenes behov og avsetter ressurser for utvikling og støtte.

Velferdsteknologi

Hopp til sø Velferdsteknologi er brukerrettet teknologisk assistanse som har til hensikt å understøtte og forsterker brukerens trygghet, sikkerhet, mobilitet og muliggjør økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvaliet.

Med bakgrunn i demografisk utvikling og tjenestemessige behov er det nødvendig å legge til rette for at brukere skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Kommunen har utarbeidet en strategi for hvordan vi skal ta i bruk den nye teknologien.

Det må jobbes målrettet for å utrede, prioritere og implementere nye løsninger. Det vil være behov for å gjennomføre kompetansetiltak blant helsepersonell.


 

Portefølje

Her finner du en oversikt over de prosjektene vi jobber med nå.

Bredbånd

NKOM.jpgNKOM-midler - bredbånd til private og næringsliv

Harstad kommune har mottatt midler fra NKOM til utbedring av bredbåndstilbudet for private og næringsliv i Øyriket. Prosjektet pågår og etablering starter våren 2019.

Harstad kommune vil fortsette å søke NKOM-midler. Vi har mange områder i kommunen som har dårlig tilgang på bredbånd.

 

WiFi i sentrum (Wifi4EU)WiFi4EU_logo_liten.png

I forbindelse med at det skal gjøres oppgraderinger av Harstad torv, er det nå lagt ned fiber for etablering av Wifi i sentrum. Ved store arrangement vil det bli mulighet til å koble seg rett på fiber. Harstad kommune har i forbindelse med dette arbeidet sendt inn søknad på WiFi4EU og er blant de som fikk tildeling i 1. runde.

Harstad kommune kommer til å etablere gratis Wifi på torvet og i planlagt prosjekt i Generalhagen. Tilbudet vil gradvis bli bygget ut parallelt med oppgraderingen av sentrum og Generalhagen. Nettverket skal senest være i drift innen juli 2020.

 

Fiberutbygging sentrum - Kanebogen

Harstad kommune og Bredbåndsfylket Troms AS har fått på plass en avtale med Statens vegvesen Region Nord om utbygging av fiberinfrastruktur parallelt med Harstadpakken for strekningen sentrum – Kanebogen. Kostnadene for utbygging deles mellom Harstad kommune og Bredbåndsfylket Troms AS.

Vedtatt av kommunestyret 21.03.2019, PS44/2019

 

Ny 2019 NKOM-søknad for etablering av bredbånd til private og næringsliv

NKOM.pngNasjonal kommunikasjonsmyndighet gir igjen kommunene mulighet for å søke om midler til stimulering for etablering av bredbånd til private og næringsliv. Departementet har endret sine fordelingsnøkler mellom fylkene som en konsekvens av at Telenors 100 år gamle kobbernett legges ned. Fordelingsnøkkelen er nå basert på antall husholdninger som ikke har bredbånd med minst 10 Mbit/s og husholdninger som har bredbåndstilbud med nedlasningsintervall 10-30 Mbit/s, men bare basert på Telenors kobbernett.

Les hele brevet fra NKOM om tilskudd til bredbåndsutbugging 2019

Dekningskart for Harstad kommune:

Befolkningsrapport for aktuelle områder:

Informasjon på kommunens hjemmeside

Prioriterte områder i søknad fra Harstad kommune

Prioriterte områder er: Kilbotn, Nordvika, Sørvik-Sørvikmark, Storvannet syd og strekningen fra Fauskevåg til Tjeldsundbrua jamfør kart som vises her. Harstad kommune har sendt inn en samlet søknad for alle områdene i tillegg til en søknad pr. området. Det er Fylkeskommunen som vurderer søknadene og sender sin innstilling på hvem som bør få bredbåndsmidler fra NKOM. 

Fykesrådets behandling 1.10.19.

Fylkesrådet har behandlet fylkesrådssak om prioritering av støtte til bredbåndsutbygging i Troms 2019 over nasjonal tilskuddsordning. I vedtaket er tre av de fem søkte områdene i Harstad tatt med videre.

Tatt med videre:

 •  Tjeldsundbrua - Fauskevåg
 •  Storvannet syd
 •  Sørvikmarka

Ikke tatt med videre:

 •  Kilbotn
 •  Nordvik

Digisos - Digitale sosialtjenester

 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt i Harstad kommune. Den nye løsningen er utviklet i et samarbeid mellom stat og kommuner og gjør at du ikke lenger trenger å bekymre deg for om hva som skal til NAV-kommune og hva som skal til NAV-stat. Løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Prosjektet består av tre faser:

 • Fase 1: Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no Etablert
 • Fase 2: Digital søknad om sosialhjelp. Tilgjengelig i Harstad kommune 13. mai 2019
  • For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.
 • Fase 3: Innsynsløsning i søknad og behandling

Filmen viser litt mer hva Digisos-prosjektet løser:

Kommuner som ønsker å komme i gang med løsningen kan lese mer om Digisos på sidene til KS

EU-prosjekt, HORIZON 2020 - GIFT

GIFT.jpg GIFT

Harstad kommune og Hålogaland kraft skal sammen med 15 andre internasjonale aktører utvikle miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. 1640 andre europeiske øyer følger med på resultatene. Les mer om prosjektet. Dette prosjektet er en del av satsningen på Smart by.

Les mer på prosjektets offisielle side (engelsk)

Helse- og omsorg

Mobil omsorg

Harstad kommune startet opp med mobil omsorg for flere år siden og brukes i dag på flere arbeidsplasser i kommunen. Vi jobber videre å utvide bruk til flere ansatte. Denne løsningen gir mulighet for å ha arbeidslister og pasientjournalen tilgjengelig på nettbrett hjemme hos pasienten. Da har en alltid med seg oppdatert informasjon for å kunne gi riktig helsehjelp. Mobil omsorg gir også mulighet til å dokumentere i samråd med pasient og en kan ta bilder av for eksempel sår og legge direkte i pasientens journal. Les mer om løsninga.

 

Elektronisk meldingsutveksling

Dette er en tjeneste som gjør det mulig å utveksle helseinformasjon på en sikker måte mellom kommune, fastlege og sykehus. Dette kan være epikriser, medisinlister, oppfølging før og etter legetimer osv. Når en som søker på helse og omsorgstjenester har samtykket brukes også elektronisk melding til å overføre nødvendige opplysninger fra fastlege. Meldingene blir liggende som en del av pasientjournalen.

Les mer om tjenesten på sidene til norsk helsenett

KS - læring

For intern kursing og kompetanseheving bruker vi KS-læring. Det er et nasjonalt verktøy for deling av kompetanse, oftest via e-læring. Den ansatte har en egen profil der de har sin kompetanseplan og får registret hvilke kurs som er gjennomgått. Denne oversikten har også leder tilgang til og kan ha kontroll på intern kompetanse. Ved å bruke e-læring kan også den ansatte ta kurset når det passer istedenfor å måtte møte opp til bestemt tid.

Les mer om KS Læring på sidene til KS.

 

KS SvarUt

Vi jobber med å få KS SvarUt linket opp mot Profil som er vårt fagsystem. KS SvarUt er en løsning for å sende post du tidligere mottok på papir til din digitale postkasse.

Les mer om løsningen som vårt fagsystem Profil skal kobles mot.

 

DigiHelse/Innbyggerdialog

DigiHelse er en løsning hvor brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte helsetjenesten i kommunen via helsenorge.no. Brukerne kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsel om utførte besøk. Tiltaket skal sikre et enhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. DigiHelse er et samarbeid mellom kommunal sektor og Direktoratet for eHelse. Løsningen planlegges innført i Harstad kommune høsten 2020.

Nyby - sammen med frivillige bygger vi morgendagens velferdssamfunn

Vi blir stadig flere og flere eldre. Mange er ennå friske og spreke og de har et ønske om å fremdeles kunne bidra med å gi noe positivt til andre. Andre vil kunne trenge hjelp til enkle ting, eller ha behov for noen å ha noen å prate med over en kaffekopp. Harstad kommune samarbeider med Harstad frivilligsentral (Røde kors) om å etabler en løsning som vil ivareta fremtidens behov på en god måte. Løsningen heter nyby og skal bidra til koble sammen behov med tilbud på en god og trygg måte. Se noen eksempler på hva andre kommuner har gjort

Oppvekst

Visma FLYT barnehage

Visma flyt barnehageHarstad kommune jobber nå med innføring av et nytt barnehagesystem, kalt Visma Flyt barnehage. Det nye systemet vil gi:

 • en ny søknadsportal for barnehageopptak. Systemet er transparent og automatisert, og forenkler saksbehandlingen og kommunikasjonen innad i kommunen, og for foreldre som søker barnehageplass.
 • økt samordning og kommunikasjon mellom barnehagene i kommunen. Som styrer i barnehagen får man god støtte til ressursplanlegging og pedagogiske aktiviteter.
 • Bedre kommunikasjon mellom foresatte og barnehage gjennom en «foresatt-app». Her kan foresatte engasjere seg i barnets hverdag i en mobil kommunikasjonsløsning, hvor man kan finne informasjon om aktiviteter i barnehagen, fraværsføringer, samtykkeerklæringer og mye annet.

Fra nyttår 2019 ble den nye søknadsportalen innført, og i andre halvår 2019 vil foresatt-appen være på plass.

 

oppvekst.gif

Ny digitaliseringsplan oppvekst

De siste årene er det gjort mange satsinger innen teknologi og digitalt utstyr i skolene i Harstad. Oppgradering av bredbåndstilgang, etablering av 1:1 elev-PCer på ungdomstrinnet, innføring av Visma flyt skole for hjem-skole dialog er noen av investeringene. I tillegg investeres det i kompetanse blant de ansatte gjennom etterutdanning og egne digitale kompetanseveiledere på hver skole.

I 2020 skal Harstad kommune fornye sin digitaliseringsplan, og stake ut kursen for hva vi skal fortsette å investere i, både i skolen og i barnehagene. Den nye digitaliseringsplanen skal gi et overordnet bilde av hvor vi ønsker å være 4-5 år frem i tid, og hvordan vi kommer dit.

Å tenke så langsiktig er utfordrende da både teknologi og behov/forventninger endrer seg veldig raskt, særlig innen skole og oppvekstfeltet. Derfor kan vi ikke detaljplanlegge alt vi ønsker å satse på flere år fem i tid, men vi behøver å ha en felles retning, som skolene og barnehagene i kommunen er enig om, og må følge sammen.

Ut 2018 og første halvdel av 2019 gjøres det behovskartlegginger som skal gi oss en pekepinn på hvilke investeringer som bør gjøres fremover, og basert på dette arbeidet vil ny digitaliseringsplan etableres. Under er noen sentrale områder som omfattes av kartleggingen:

digiplan områder

Robotisering og automatisering

​​ROBOT.pngMIM - Microsoft Identity Manager

MIM har jobbet for Harstad kommune siden 2014. Dette er en virtuell robot som administrerer brukerdata og -kontoer. MIM får stadig nye arbeidsoppgaver. Følgende er noe av det MIM jobber med:

 • Gir brukerkontoer og e-postadresser til nye ansatte og elever hos Harstad kommune.
 • Sørger for at ansatte eller elev i skolen får en FeIDe-konto.
 • Endrer tilgangene til ansatte og elever som flytter på seg innad i kommunen, og dersom de slutter stenger MIM brukerkontoene.
 • Gir tilgang til en rekke andre datasystem gjennom én pålogging (SSO).
 • Bygger og vedlikeholder e-postlister i Outlook
 • Administrerer tilgang til Office 365.
 • Bygger og vedlikeholder kontaktinformasjon over for de ansatte over til sentralbordet.

Hovedprinsippet til Harstad kommune er at data skal registreres ett sted og gjenbrukes andre plasser. Da sikrer vi at data til enhver tid holdes oppdatert.

Digita medarbeider, RPA - Robotic Process Automation

Mange av de administrative arbeidsoppgavene er rutinepreget, repeterende, basert på regler og ikke på bruk av skjønn. Disse arbeidsoppgavene kan eksempelvis består av å hente data fra ett system og registrere det inn i, eller kontrollere de mot, ett eller flere andre system. RPA er et program som settes opp til å utføre disse oppgavene på samme måte som en av våre ansatte vile ha gjort. RPA teknologien kan utføre de rutinepregede oppgavene, mens arbeidstakeren får frigitt tid til mer interessante oppgaver og verdifullt arbeid.

Harstad kommune har over mange år brukt metoder som LEAN, kontinuerlig forbedring og tjenestedesign til å fornye, forenkle og forbedre tjenestereiser og arbeidsprosesser på tvers av enheter i vår organisasjon. Anskaffelse av RPA teknologi er neste steg opp i utviklingsforløpet for effektivisering (se modellen under), og et steg for senere å kunne videreutvikle vår stab av digitale medarbeidere med blant annet maskinlæring og kunstig intelligens.

automatisering.png

Modellen over er hentet fra IT i praksis 2019.

Prosjektet er startet opp i Q3, 2019 med anskaffelsesprosess og forventet oppstart på implentering av løsning i Q1, 2019.

Tekniske tjenester

eTorg

I januar 2020 vil du få digital tilgang til å bestille kart- og eiendomsdata fra kommunen. 

Her vil du finne digitale kart, 3D modeller, nabovarsel – og mange andre nyttige produkter, som gjør hverdagen din enklere.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.
Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger, for å nevne noe.

e-Torg gjør mye enklere og sparer deg for masse tid til innhenting av kart- og eiendomsinformasjon. I tillegg er e-Torg tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24/7

Se opptak av mini-seminar om e-Torg

Digital meglerpakke

Fra januar 2002 vil meglerpakker fra Harstad kommune være tilgjengelig digitalt - og bruker du Webmegler eller Vitec Next blir meglerpakken levert rett inn i disse meglerløsningene. Meglerpakken inneholder oppdatert sanntidsdata - både fra matrikkel, grunnbok og kommunale data. Her vil du finne:

 • Matrikkelutskrift
 • Grunnbokutskrift
 • Eiendomskart med grenser
 • Ortofoto - også historiske
 • Godkjente bygningstegninger
 • Gjeldende planstatus med bestemmelser
 • Opplysninger om
  • Piper og ildsted
  • Vei, vann og avløp
  • Kommunale avgifter
  • Restanser eller legatpant

 

Meldeportal - gatelys, vei, vann og avløp

Høsten 2019 innføres det en portal hvor du som innbygger kan melde inn problemer med gate-/veilys, hull i veien eller problemer med vann og avløp eller brøyting og strøing. Det blir enkelt å melde inn saker, du slipper å sitte lenge i telefonkø og du vil få en bekreftelse på at saken er mottatt og når den er gjort noe med. Portalen er først lansert. Vi ser på muligheter for å utvikle en egen oversikt i et kart som viser hva som allerede er meldt inn.

 

Bestill en time med en forberedt saksbehandler på areal- og byggesak

 

Dersom du har spørsmål rundt en areal- eller byggesak, må du i dag møte opp på servicetorget eller ringe og sentralbordet forsøker å sette deg over til en ledig saksbehandler. Våre saksbehandler jobber innenfor fire ulike fagområder og det er ikke alltid at den du tilfeldigvis får prate med kan gi et godt svar. Dette gjør vi noe med. Nå innfører vi en løsning hvor du enkelt kan bestille en telefonsamtale eller et møte med en saksbehandler som er kjent med hva saken din gjelder og det du trenger svar på. Det svaret du får vil derfor være mye bedre.

 

Digitalisering av byggesaksarkivet

Oppstart Q3 2019

 

Digitalisering av planarkivet

Oppstart Q1 2019

Brannforebygging

Nå skal det blir lettere å kommunisere og planlegge sammen med våre feiere når de skal komme på feiing og boligtilsyn. 

Prosjektet er under planlegging.

 

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en fellesnevner på tekniske installasjoner og løsninger som kan gjøre den enkelte i stand til å klare seg bedre i eget hjem, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Velferdsteknologi kan deles inn i fire kategorier:

 1. Trygghetsskapende teknologi
 2. Mestringsteknologi
 3. Utredning- og behandlingsteknologi
 4. Velværeteknologi

Les mer om velferdsteknologi på sidene til Direktoratet for e-helse.

Hvorfor vi skal bruke velferdsteknologi

Formålet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Tjenesten skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger, den skal styrke mestring i hverdagen og bidra til at brukeren kan leve et aktivt og selvstendig liv. Velferdsteknologi vil gi bedre behandling og oppfølging av personer med kroniske sykdommer, og en bedre utnyttelse av, økt kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

 

Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes. Det handler om hvordan helse- og omsorgstjenestene kan ta i bruk nye virkemiddel for å løse utfordringer brukere og ansatte møter i hverdagen. Filmen er en del av en opplæringspakken "Velferdsteknologiens ABC" for kommuner og fylkeskommuner. Filmen er produsert av Sheriff film company.
 

vf.pngStrategi for velferdsteknologi

I overordnede digitaliseringsstrategi for Harstad kommune er ett av seks satsingsområder velferdsteknologi. På grunn av den demografiske utviklingen er det nødvendig å legge til rette for at brukere skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Teknologi og digitalisering er grunnleggende for hvordan kommunen drives framover. Digitale løsninger fører med seg fornying av kommunale tjenester, men også organisatoriske utfordringer.

Strategien ble vedtatt av kommunestyret 30.01.2019, PS8/2019

Harstad kommune har som mål at velferdsteknologi skal bli en del av kommunenes tjenestetilbud. Gjennom interkommunalt samarbeidsprosjekt jobbes det nå med kartlegging i forbindelse med anskaffelse av plattform og responssenter. Det planlegges anskaffelse i løpet av siste halvdel av 2019. Anskaffelsen av andre teknologiske løsninger avhenger av at plattformen er tatt i bruk. For mer informasjon om kommunens plan for utprøving og evaluering av aktuelle velferdsteknologiske løsninger, les "Sluttrapport prosjekt velferdsteknologi".

Les strategien.

Plattform for velferdsteknologi

 

Responstjenester for velferdsteknologi

Andre områder

Innovativ anskaffelse av ERP-plattform

Harstad kommune sammarbeider med Værnesregionen og har med oss totalt 25 tilsluttede kommuner i en innovativ anskaffelse av en fremtidsrettet skybasert ERP-plattform. En ERP-plattform inneholder alle grunnsystemene som støtter opp om kommunens virksomhetsområder.

 

Easymeeting - brukervennlig løsning for samtaler via video

Harstad kommune staret en rekke piloter for å teste kommunikasjon og samhandling gjennom video internt mellom fagområder og ute i enkelte tjenester.


 

IKT-senteret

Endrings- og innovasjonsarbeidet lar seg ikke gjennomføre uten et samarbeid, samspill og koordinering på tvers av hele organisasjonen. Når datasystemer i enda større grad skal utveksle data, og vi skal endre og automatisere arbeidsprosesser mot både interne og eksterne løsninger, må organisasjonen ses i et helhetsperspektiv på kommunenivå. Digitalisering handler derfor ikke om noe IKT-tjenesten skal gjøre alene, men om noe som styres av toppledelsen og gjennomføres ute på de enkelte fagområdene og enhetene. 

For å få kraft i dette arbeidet har rådmannen samlokalisert digitaliseringsteamet sammen med IKT-tjenesten. Sammen med resten av organisasjonen skal vi styre og drive arbeidet med digialisering i Harstad.

Ansatte digitaliseringsteamet

Person

Monica Larssen

Digitaliseringsleder, Rådmannen.

mla@harstad.kommune.no

Mobil: 906 75 335

Ansvar: Overordnet ansvar for å styre innovasjons- og digitaliseringsprosesser.

Person

Sverre Amdam

Digitaliseringsrådgiver oppvekst, Fagstab.

Sverre.Amdam@harstad.kommune.no

Mobil: 90 75 91 54

Ansvar: Strategi og prosjektledelse av digitalisering av barnehagene og skolene.

Person

Tone Hansen Øyen

Digitaliseringsrådgiver helse og omsorg, Fagstab.

Tone.Hansen.Oyen@harstad.kommune.no

Mobil: 908 12 745

Ansvar: Strategi og prosjektledelse av digialisering i helse- og omsorgsektoren.

Person

Janne Haugnes

Prosjektleder velferdsteknologi, Hverdagsrehabilitering, Helsehuset

Janne.Haugnes@harstad.kommune.no

Mobil: 909 37 178

Ansvar: Strategi og prosjekkoordinering velferdsteknologi.

Person

Kees Jan Verhage

Utviklingsrådgiver, Fag pleie og omsorg.

Kees.Verhage@harstad.kommune.no

Mobil: 468 90 272

Ansvar: Prosjektkoordinator interkomunalt samarbeid om velferdsteknologi.

 

Ansatte IKT-tjenesten


Person

Reidar Trekkvoll

IKT-leder

rt@harstad.kommune.no

Mobil: 915 87 306

Ansvar: Leder IKT, Bredbånd

Person

Jørn Hanssen

Fagkoordinator drift, IKT sikkerhetssjef

Jorn.Hanssen@harstad.kommune.no

Mobil: 906 38 535

Ansvar:

Person

Stian Antonsen

Leder brukerstøtte

stian.antonsen@harstad.kommune.no

Mobil: 950 41 223

Ansvar:

Person

Frank Andreassen

Rådgiver IKT

frank.andreassen@harstad.kommune.no

Mobil: 906 41 325

Ansvar:

Person

Hans Eidnes

Rådgiver IKT

hans.eidnes@harstad.kommune.no

Mobil: 951 75 421

Ansvar: 

Person

Dagfinn Hamstad

Rådgiver IKT

dagfinn.hamstad@harstad.kommune.no

Mobil: 900 43 224

Ansvar: 

Person

Bent Hanssen

Rådgiver IKT

bent.hanssen@harstad.kommune.no

Mobil: 916 83 384

Ansvar: 

Person

Sondre Karlsen

IKT fagarbeider

sondre.karlsen@harstad.kommune.no

Mobil: 458 83 404

Ansvar: 

Person

IKT Brukerstøtte

Navn,
Navn,
Navn

IKT@harstad.kommune.no

Mobil: 975 04 444

Ansvar: