Byggetillatelse

Før du går i gang med å bygge må du finne ut om tiltaket er søknadspliktig. Se oversikt over hvilke tiltak som krever søknad. Noen tiltak kan du selv utføre uten å søke tillatelse fra kommunen. Se oversikt over hvilke tiltak som ikke krever søknad. Legg merke til at tiltak som i utgangspunktet ikke krever søknad, men som er i strid med plangrunnlaget eller generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven likevel må omsøkes. Informasjon om gjeldende planer får ved å kontakte oss.

Ansvarsrett

I byggesaker skal det i utgangspunktet være noen som tar på seg ansvaret for at tiltaket utføres etter gjeldende lover og regler. For å få ansvar i en byggesak må det søkes om ansvarsrett. Ansvarsrett gis fortrinnsvis til foretak som har sentral godkjenning. Se om foretaket du har valgt har sentral godkjenning. Foretak som ikke har sentral godkjenning kan likevel søke om ansvarsrett av kommunen (lokal foretaksgodkjenning). Kommunen kan også godkjenne en person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig. Noen mindre tiltak krever bare søknad og tillatelse, og kan forestås av deg uten at det gis ansvarsrett. Se oversikt over hvilke tiltak dette gjelder.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet. Bruk blankettene du finner her.

Veiledning

Behøver du mer veiledning til utfylling av en byggesøknad kan du besøke oss i Rådhus 1A. Her får du hjelp til å avgjøre hva slags skjema du skal sende inn og hva som må undersøkes i forkant. Her får du også alle nødvendige skjema, nabolister, kartgrunnlag og planer. Alle søknadsblankettene er også å finne på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

 

Nyttige lenker