I vurderingen må det ses på om tiltaket omfatter alle elever i en gruppe (f.eks leirskole) eller kun enkeltelever, om dette er et permanent eller midlertidig tiltak og hvor store deler av opplæringen skal gis på den alternative arenaen, Rundskriv Udir-3-2010.

Det er noen sentrale prinsipper som har betydning for organiseringen av opplæringen:

  • Inkludering. Alle elevene skal inkluderes i opplæringen og få være en del av klassen/basisgruppen.
  • Likeverd. Alle elever skal ha like muligheter til å utvikle seg gjennom arbeidet med fagene i et inkluderende læringsmiljø.
  • Tilpasset opplæring. Opplæringen skal tilpasses elevene og forutsetningene til den enkelte elev og skal skje innenfor den ordinære opplæringen.

Hjemmeskolen er den areanen som i de fleste tilfeller er best for eleven, jfr Opplæringsloven. Elevene får være i sitt miljø med medelever som er fra deres nærområde, både i skoletid og på fritiden. Forskning viser også at elever stort sett har best utbytte av opplæringen i sitt klassemiljø. For elever som ikke finner seg til rette på nærskolen må det vurderes om en alternativ opplæringsarena for en kortere eller lengre periode er best for disse elevene.

Harstad kommmune har etablert følgende alternative opplæringsarenaer:

  • Kilhus læringsarena
  • Grøtavær leirskole
  • Eksterne opplæringsarenaer

26.november 2015 vedtok kommunestyret Harstad kommunes plan for Alternative opplæringsarenaer som gjelder fra 1.januar 2016.